Author Archive: Polski

Ogłoszenia z 14 stycznia 2018 r.

1. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy wczoraj wzię­li udział we wspól­nym kolę­dowaniu. Szczegól­ne podziękowania skła­dam oso­bom, któ­re przygo­towały to spot­ka­nie. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Antoniego, opa­ta • w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Józe­fa Sebas­tia­na Pel­cza­ra.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 7 stycznia 2018 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Chrz­tu Pań­skiego kończy­my w liturgii okres Bożego Naro­d­ze­nia. Jednak zgod­nie z naszą tra­dy­cją śpiew­a­my kolę­dy i mamy wyst­rój świą­tecz­ny do Ofiarowania Pań­skiego (2 lutego). Trwa­jąc w tym kli­macie zap­rasza­my 13 sty­cz­nia 2018 r. (w naj­b­liższą sobotę) na…
Read more

Share

Ogłoszenia z 31 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Świętej Rod­zi­ny kończy­my kolej­ny rok kalen­darzowy. Dzięku­jąc Bogu za wszel­kie dob­ro minionego roku, proś­my o bło­gosła­wieństwo na Nowy Rok 2018. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – Uroczystość Mat­ki Bożej Rod­zi­ciel­ki (Nowy Rok). Msze świę­te w…
Read more

Share

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Naro­d­ze­nia chciałem złożyć ser­de­cz­ne życze­nia wszyst­kim Pola­k­om,              którzy gro­mad­zą się przy naszej para­fii. Niech Dzieciąt­ko Jezus  Wam bło­gosła­wi, umac­nia                w cod­zi­en­nym życiu i daje Wam poczu­cie, że nie jes­teście sami. Z darem mod­litwy: ks. Piotr…
Read more

Share

Ogłoszenia z 24 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­sza nied­zie­la roz­poczy­na Wigi­lię Uroczystości Bożego Naro­d­ze­nia. Przy­po­minamy, że Pas­ter­ka w j. pol­skim jest o godz. 21.00, a w j. nor­weskim o godz. 23.00. Zachę­ca­my, aby w tym wyjąt­kow­ym dniu zasia­da­jąc do wigi­lijnego stołu zachować pol­ski zwyczaj wspól­nej mod­litwy,…
Read more

Share

Plan Mszy świętych w okresie świątecznym

Szczegółowy plan wszyst­kich Mszy świętych w okre­sie świą­tecz­nym w naszej para­fii: 25.12.2017 – Uroczystość Bożego Naro­d­ze­nia 09.00    Msza święta w j. pol­skim 11.00    Msza święta w j. nor­weskim 13.00    Msza święta w j. wiet­nam­skim 15.00    Msza święta w j. angi­el­skim…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 grudnia 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w pią­tek – zap­rasza­my wszyst­kich, zwłasz­cza rod­ziców z dzieć­mi na Ror­a­ty w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi • w sobotę – o godz. 12.00 zbiór­ka mini­stran­tów. Nato­mi­ast od godz. 16.30…
Read more

Share

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Now­ennę odma­wia się w dniach 16–24 grud­nia Mod­litwa wstęp­na Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li…
Read more

Share

Ogłoszenia z 10 grudnia 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać”: • oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez i przygo­towanie paczek na św. Mikoła­ja • Panom, którzy wyko­na­li szop­kę i wszyst­kim, którzy dostar­czy­li potrzeb­ne do szop­ki rzeczy • oso­bom, któ­re odnowiły usz­ko­d­zone figury do szop­ki.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 3 grudnia 2017 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas adwen­tow­ych reko­lekcji. Dziękuje­my o. Janowi za głoszone słowo Boże. W ponied­ziałek i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż…
Read more

Share