Author Archive: Polski

Ogłoszenia z 17 grudnia 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w pią­tek – zap­rasza­my wszyst­kich, zwłasz­cza rod­ziców z dzieć­mi na Ror­a­ty w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi • w sobotę – o godz. 12.00 zbiór­ka mini­stran­tów. Nato­mi­ast od godz. 16.30…
Read more

Share

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Now­ennę odma­wia się w dniach 16–24 grud­nia Mod­litwa wstęp­na Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li…
Read more

Share

Ogłoszenia z 10 grudnia 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać”: • oso­bom prowad­zącym i zaan­gażowanym w orga­nizację katechez i przygo­towanie paczek na św. Mikoła­ja • Panom, którzy wyko­na­li szop­kę i wszyst­kim, którzy dostar­czy­li potrzeb­ne do szop­ki rzeczy • oso­bom, któ­re odnowiły usz­ko­d­zone figury do szop­ki.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 3 grudnia 2017 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas adwen­tow­ych reko­lekcji. Dziękuje­my o. Janowi za głoszone słowo Boże. W ponied­ziałek i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż…
Read more

Share

Ogłoszenia z 26 listopada 2017 r.

1. Przeży­wa­jąc dziś Nied­zielę Jezusa Chry­stu­sa Kró­la Wszechświa­ta, chce­my w łącz­ności z Kościołem w Pol­sce, odnowić ubiegło­rocz­ny Jubi­leuszowy Akt Przy­jęcia Jezusa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. 2. Skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu oraz za…
Read more

Share

Program rekolekcji adwentowych 2017

Szczegółowy plan reko­lekcji z o. Janem Wrób­lew­skim SVD:  Nied­zie­la – 03.12.2017  (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 04.12.2017 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek –…
Read more

Share

Ogłoszenia z 19 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Rafała Kali­now­skiego • we wtorek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny • we śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Cecy­lii •…
Read more

Share

Ogłoszenia w j. polskim z 12 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share

Ogłoszenia z 5 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share

Ogłoszenia z 29 października 2017 r.

1. Kończąc „Tyd­zień Misyj­ny” skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za mod­litwę w int­en­cji misji oraz za ofia­ry złożone tyd­zień temu na skład­kę, a przez­naczone na dzieło misyj­ne. Dzięku­ję ser­de­cz­nie Pani z naszej pol­skiej grupy, która w minioną śro­dę uczest­niczyła w pracy…
Read more

Share