Author Archive: stjohannes

Sommertider på menighetskontoret

Da er som­mer­en her og pres­ter og ansat­te tar ut sine ferier. Det vil være redu­ser­te åpnings­ti­der på kon­to­ret fom 2. juli — 17 august. Som­mer­ti­der er man­dag — fre­dag kl. 10.00 — 14.00 Nor­ma­le åpnings­ti­der vil være fra man­dag…
Read more

Share

PÅMELDING TIL NESTE ÅRS KATEKESEUNDERVISNING

Vi tar nå imot påmel­din­ger til nes­te års kate­kese­un­der­vis­ning 2018/2019. All infor­ma­sjon og påmel­ding lig­ger på nett­si­den under “kate­ke­se”.  Nes­te års time­pla­nen er opp­da­tert, med for­be­hold om noen små jus­te­rin­ger frem mot sep­tem­ber. Alle spørs­mål ved­rø­ren­de kate­ke­se ret­tes til Mary…
Read more

Share