Author Archive: stjohannes

Fremtidens pastorale arbeid-undersøkelse

Kjæ­re alle sam­men, Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg. har ned­satt en arbeids­grup­pe som skal se på hvor­dan frem­ti­dens pas­to­ra­le arbei­de bør orga­ni­se­res i Oslo katols­ke bispe­døm­me. Hva tren­ger vi at bispe­døm­met iverk­set­ter av til­tak for å frem­me for­kyn­nel­sen av Evan­ge­li­et og…
Read more

Share

Dziecko ochrzczone przez biskupa?

Dziecko ochrz­czone przez bis­ku­pa? (chrzest święty sprawowany przez bis­ku­pa) W związ­ku z oficjal­nym roz­poczęciem uży­wa­nia w rzym­sko-kato­­lickiej die­cezji Oslo now­ow­ydanej księ­gi: “Obrzę­dy chrz­tu dzieci oraz tłu­macze­nia Pis­ma Świę­tego Bibel 2011” jes­teś­my zaproszeni na chrzest święty sprawowany przez Księd­za Bis­ku­pa w…
Read more

Share