Author Archive: stjohannes

CARITAS-søndag 24. oktober.

Cari­tas-søn­dag den 24. sep­tem­ber Søn­dag den 24. sep­tem­ber fei­rer vi Cari­tas-søn­­dag i alle menig­he­ter i hele Nor­ge! Det­te er en ypper­lig anled­ning til å vise din soli­da­ri­tet med våre brød­re og søst­re over hele ver­den. Sam­men med Kir­ken og Cari­tas…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 września 2017 r.

1. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – św. Sta­nisła­wa Kost­ki, patro­na mło­d­zieży w śro­dę – świętych męczen­ników Andrze­ja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang…
Read more

Share

Ogłoszenia z 10 września 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Jana Chryzosto­ma w czwar­tek – święto Podwyższe­nia Krzyża świę­tego w pią­tek – wspom­ni­e­nie NMP Bolesnej w sobotę – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Korne­li­usza i Cyp­ria­na w przyszłą nied­zielę – Msza św. w…
Read more

Share