Author Archive: stjohannes

Polsk sjelesorg

P. Krzysztof Wanat SS.CC utnev­nes til kapel­lan i St. Hall­vard menig­het i Oslo, og får ansvar for polsk sjele­sorg i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het i Oslo, fra 1. sep­tem­ber 2013.

Share

Kommende høytider

Vigi­len til Jom­fru Marias Opp­ta­gel­se i him­me­len ons­dag 14.august, mes­se kl. 18:00 Jom­fru Marias opp­ta­gel­se i him­me­len, tor­dag 15.august kl. 18:00 høy­mes­se.

Share

Alterkunsten i kirkerommet

Kir­ke­lig fel­les­råd har gitt oss til­la­tel­se til å ta ned alter­kuns­ten på veg­gen i koret. Det­te er en meget flott kunst­verk, men den pas­ser ikke til hel­he­ten når vi plan­leg­ger vår utsmyk­ning. Det­te gjel­der kors­vei­en, ben­ker, kor­møb­ler, skrifte­sto­ler, lese­pul­ter osv.…
Read more

Share

Korsveien

Vi er godt i gang med å lage kors­vei­en til kirke­rom­met. Dis­se sta­sjo­ne­ne blir vevet av Ing­unn Cesi­lie Lyng som har mas­se erfa­rin­ger ved­rø­ren­de kirke­kunst og tekstil. Når dis­se blir fer­dig vil vev­kuns­te­ne bli inn­ram­met og hen­ges opp

Share

Menighetssekretær

Col­let­te Mar­man­de Fur­u­ly er ansatt som menig­hets­sek­re­tær i St. Johan­nes menig­het i Oslo fra 06.08.2013. Hun kom­mer fra New Orleans, USA, og voks­te opp i en stor katolsk fami­lie.  Hun flyt­tet til Nor­ge for 18 år siden sam­men med sin nors­ke…
Read more

Share

Katekesekoordinator

Menig­he­ten har gle­den av å pre­sen­te­re Ing­rid Eli­sa­beth Palus­ka som kate­ke­se­ko­or­di­na­tor fra 1. august 2013. Ing­rid er før­skole­læ­rer­ut­dan­net med utdan­ning fra Kris­tian­sand Lærer­høy­sko­le, teo­lo­gi fra Insi­tut Cat­h­o­li­que de Paris, Spe­sial­pe­da­go­gikk ved Høy­sko­len i Akers­hus. Hun er født i Kris­tian­sand og vokst…
Read more

Share

App’er for smarttelefoner og nettbrett

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten i Oslo katols­ke bispe­døm­me har gle­den av å pre­sen­te­re apper for smart­te­le­fo­ner og nett­brett. Katolsk I appen Katolsk kan du lese teks­te­ne til dagens (eller selv­valgt) mes­se, hel­gen­bio­gra­fi­er, studé­re litur­gisk kalen­der for lang tid frem­over, fin­ne kir­ker og messe­ste­der…
Read more

Share