Author Archive: stjohannes

Katekesekoordinator

Menig­he­ten har gle­den av å pre­sen­te­re Ing­rid Eli­sa­beth Palus­ka som kate­ke­se­ko­or­di­na­tor fra 1. august 2013. Ing­rid er før­skole­læ­rer­ut­dan­net med utdan­ning fra Kris­tian­sand Lærer­høy­sko­le, teo­lo­gi fra Insi­tut Cat­h­o­li­que de Paris, Spe­sial­pe­da­go­gikk ved Høy­sko­len i Akers­hus. Hun er født i Kris­tian­sand og vokst…
Read more

Share

App’er for smarttelefoner og nettbrett

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten i Oslo katols­ke bispe­døm­me har gle­den av å pre­sen­te­re apper for smart­te­le­fo­ner og nett­brett. Katolsk I appen Katolsk kan du lese teks­te­ne til dagens (eller selv­valgt) mes­se, hel­gen­bio­gra­fi­er, studé­re litur­gisk kalen­der for lang tid frem­over, fin­ne kir­ker og messe­ste­der…
Read more

Share

Verdensungdomsdagene (WYD)

Fre­dag 12.7. kl 13.00 fei­rer bis­kop-eme­ri­­tus Ger­hard Schwen­zer SS.CC. utsen­del­ses­mes­se for de 130 unge pile­grim­me­ne fra Nor­ge som skal del­ta på ver­dens­ung­doms­da­gen i Rio de Janeiro i slut­ten av måne­den. Vi øns­ker våre ung­dom­mer en vel­sig­net rei­se i Tro­ens lys!…
Read more

Share

Blomster i kirken

Man­ge av dere har sik­kert lagt mer­ke til de vak­re bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ne­ne foran alte­ret og ved Maria. Og man­ge har sik­kert sett sta­tu­en av evan­ge­lis­ten Johan­nes som nå står i våpen­hu­set (som er en kopi av skulp­tu­ren i Nidaros­do­men). Bloms­te­ne er…
Read more

Share

WYD Rio 2013

Den 13. juli rei­ser nors­ke, unge pil­gri­mer til Ver­dens­ung­doms­da­ge­ne i Rio de Janeiro, pater Haa­var skal være med på turen. Vi ber om menig­he­tens for­bønn for alle som del­tar, at de må rei­se trygt og styr­kes i tro­en ved Den…
Read more

Share

Nytt lokallag i St.Johannes

Nye St.Johannes menig­het i Oslo har alle­re­de fått ung­doms­lag. På tors­dag ble et sty­re med enga­sjer­te ung­dom­mer valgt. St.Johannes menig­het har alle­re­de hatt 3 ung­doms­kvel­der og på tors­dag ble et sty­re valgt. Sty­ret består av Ire­ne Bau­tis­ta som leder, Mimi…
Read more

Share

Biskop Bernt Eidsvigs besøk

Over­ras­kel­sen var stor da det vis­te seg at selve Bis­kop Bernt Eids­vig avla menig­het et besøk på en van­lig søn­dag. Bis­ko­pen var spent på hvor­dan det går med menig­het og det gle­det bis­ko­pen å se en menig­het som er fullt…
Read more

Share

Sommermåneden

Det er ferie for de fles­te i skole­al­de­ren og kan­skje for de fles­te. Vi øns­ker alle en god ferie og fine som­mer­da­ger! Sogne­pres­ten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er det p. Haa­var Simon Nil­sen OP ‚kapel­lan…
Read more

Share