Author Archive: stjohannes

Sommermåneden

Det er ferie for de fles­te i skole­al­de­ren og kan­skje for de fles­te. Vi øns­ker alle en god ferie og fine som­mer­da­ger! Sogne­pres­ten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er det p. Haa­var Simon Nil­sen OP ‚kapel­lan…
Read more

Share

Kirkebenker

Som tid­li­ge­re kunn­gjort, er sto­le­ne i kir­ken bare en mid­ler­ti­dig løs­ning siden vi ikke enda har kirke­ben­ker og knele­ben­ker. Det­te har vi tenkt å gjø­re noe med. Det er alle­re­de satt i sving;  kirkebenk/k n e l e b e n…
Read more

Share

Zakup ornatów oraz przedmiotów liturgicznych dla parafii

Z radością infor­muje­my, że zebra­liś­my więcej niż 50.000 kr. na zakup 8 ornatów. Prag­nie­my podziękować wszyst­kim ofiaro­dawcom za wyjąt­kową szczo­drość  i wszel­kie złożone ofia­ry. Jest to nasz pier­w­szy tak wspa­nia­le zrea­li­zowany wspól­ny pro­jekt! Dziękuje­my za  szero­ki i pozy­ty­w­ny odzew. Dziękuje­my wszyst­kim, nikogo nie wyróż­nia­jąc, ale i…
Read more

Share

Messehagel og liturgisk utstyr

Vi vil med­de­le med menig­he­ten den gle­den at vi har inn­sam­let mer enn 50.000 kr som var målet for messe­hagel­pro­sjek­tet. Vi øns­ker med det­te å tak­ke alle gav­mild­he­ter og sje­ne­rø­si­te­ten som menig­he­ten har vist, både sto­re og små. Det­te er…
Read more

Share

Ungdomskveld 06.06.2013

På tors­dag var 25 ung­dom­mer sam­let i St.Johannes for å star­te opp et ung­doms­lag i menig­he­ten. Vi star­tet kvel­den med en fin mes­se hvor ung­dom­mer fra SHUL- St.Hallvard ung­doms­lag stod for musik­ken. Etter­på arran­ger­te SOUL-St.Olav ung­doms­lag leker ute i strå­len­de…
Read more

Share

Kickoff St Johannes ungdomslag

Tors­dag 6. juni had­de vi kick off for ung­doms­ar­bei­det i St Johan­nes menig­het. Vi fikk besøk av ungs­om­sla­get i St Olav, -SOUL- og sam­men fei­ret vi mes­se, spis­te piz­za og ble kjent med hver­and­re på lekent vis.  Se bil­der fra…
Read more

Share

Vi trenger en Menighetssekretær

St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het tren­ger en menig­hets­sek­re­tær på 60–80% stil­ling med mulig­het for full­tids­stil­ling. Kon­takt sogne­prest for nær­me­re infor­ma­sjon angå­en­de arbeids­in­struks. Lønn: etter avta­le. Søk­nads­frist: innen 23.juni 2013 Søk­nad sen­des til: St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het Bredtve­tvei­en…
Read more

Share

Corpus Christi-feiringen

Alt er til­rette­lagt for en fin fei­ring av ‘Fes­ten for Kris­ti Lege­me og Blod’ med pro­se­sjon rundt i kirke­om­rå­det, søn­dag 02.06.2013. Mye kan for­be­re­des og kan tas høy­de for men været er dess­ver­re ikke på vår side den­ne søn­da­gen. Det…
Read more

Share

Kronerulling til prestehagler

Kirke­kaf­fen etter høy­mes­se star­ter opp som van­lig og alle var ivri­ge etter å se hva de ansvar­li­ge har å til­by idag. Atmo­sfæ­ren i kirke­kaf­fen har all­tid vært upå­kla­ge­lig liv­lig med gamle,unge og med alle nasjo­na­li­te­ter. Ingen bryr seg om det…
Read more

Share