Hva er B-Aften?

Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me til kir­ken og opp­le­ve Kris­tus og det krist­ne fel­les­ska­pet. B-Aften vil vir­ke som en pau­se fra den hek­tis­ke hver­da­gen, sam­ti­dig som den gir påfyll av det ånde­li­ge. Sam­men i et kris­tent fel­les­skap vil man kun­ne opp­le­ve Gud på en unik måte. Arran­ge­men­tet vil ha for­skjel­li­ge ele­men­ter slik som sang, bønn, les­nin­ger sam­ti­dig som at det Hel­li­ge Sakra­men­tet blir frem­stilt foran alle. Jesus vil være hos oss i brø­dets skik­kel­se. Det vil også bli mulig­het for skrifte­mål.

Hva skjer under B-Aften?

Hele B-Aften er bygd rundt en sakra­ments til­be­del­se, der vi frem­stil­ler Kris­ti lege­me i en monstrans og ser Jesus i brø­dets skik­kel­se. Vi kom­mer til å syn­ge diver­se san­ger, be i det stil­le og sam­ti­dig få mulig­he­ten til å be høyt i fel­les­ska­pet. Under selve til­be­del­sen vil det være mulig­het for skrifte­mål. Det hele avslut­tes med at sakra­men­tet blir bragt til­ba­ke i taber­na­ke­let.

Målet med B-Aften?

Målet med B-Aften er at det skal være en pau­se fra den hek­tis­ke hver­da­gen. Det skal være en dag der man sam­men med and­re kato­lik­ker kan kom­me i et fel­les­skap og til­be vår Her­re Jesus Kris­tus. Få litt ånde­lig påfyll i livet. Som nav­net til­si­er er det en aften der man kan be. Det er en aften der man kan be sam­men i et kris­tent fel­les­skap. Det er en aften der vi kan være sam­men i Kris­ti navn.

 

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» Matteus 18, 20

Share