BACH-KONSERT 15. FEBRUAR

Velkommen til Bach-konsert med Daniel Herscovitch!

Den­ne kvel­den får vi høre et av de sis­te ver­ke­ne Johann Sebas­ti­an Bach (1685–1750) skrev, nem­lig Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue). Bach rakk ikke å gjø­re ver­ket fer­dig før sin død, men det ble utgitt post­humt i 1751. Ver­ket består av 14 fuger og 4 kano­ner, og utfors­ker dyb­den i den kon­tra­punkt­is­ke kom­po­si­sjons­tek­nik­ken.

I januar/februar er den aust­rals­ke kon­sert­pia­nis­ten Dani­el Her­sco­vitch på tur­né i Euro­pa med The Art of Fugue. Han opp­trer fle­re ste­der i Tysk­land og Stor­bri­tan­nia, blandt annet Bre­men, Man­ches­ter, Oxford, Glas­gow, Dres­den, m.m. Han kom­mer til Oslo i febru­ar 2018, hvor han også skal opp­tre med vio­li­nis­ten Ole Bøhn. De spil­ler ver­ker for vio­lin og pia­no av jødis­ke kom­po­nis­ter som ble tvun­get ut i eksil.

Vi har spurt Dani­el Her­sco­vitch om han kun­ne være inter­es­sert i å spil­le The Art of Fugue i St. Johan­nes kir­ke på vårt nyre­no­ver­te fly­gel. Han har tak­ket ja til invi­ta­sjo­nen og har til­budt å spil­le gra­tis til inn­tekt for kirke­fon­det.

Hvem er Dani­el?: Dani­el Her­sco­vitch spil­ler musikk kom­po­nert fra 1600-tal­let og helt fram til i dag, hoved­sak­lig solo og kam­mer­mu­sikk. Etter fle­re år bosatt i Tysk­land flyt­tet han til­ba­ke til Aust­ra­lia tid­lig i 1980-tal­let. Han har siden ofte opp­trådt i Euro­pa, Nord Ame­ri­ka og Asia, i til­legg til hyp­pi­ge kon­ser­ter i Aust­ra­lia.

Dani­el er Associa­te Pro­fes­sor in the Pia­no, The Uni­ver­sity of Syd­ney Con­ser­va­to­ri­um of Music.

Konserten er gratis og åpen for alle.
Det vil det stå bøssebærere ved utgangen som kan ta imot bidrag. Alt vil gå til menighetens kirkefond.
Lett servering etter konserten med mulighet for å hilse på Daniel Herscovitch.
Hjertelig velkommen!

Adresse:St. Johan­nes menig­het i Bred­tvet kir­ke,  Bredtve­tvei­en 12, 0950 Oslo

Vei­be­skri­vel­se: 

  • Bil: det er man­ge par­ke­rings­plas­ser rundt kir­ken.
  • T-bane: Ta lin­je 4 eller 5 og gå av på Rød­tvet T-bane­sta­sjon. Der­et­ter går du sør­over, i mot­satt ret­ning av lei­lig­he­te­ne og mot motor­vei­en. Du må under motor­vei­en via en tun­nel. Når du har kom­met til den and­re siden føl­ger du vei­en vide­re. Da er det bare å fort­set­te vei­en, for­bi en stor byg­ning med gård, til du fin­ner kir­ken.
  • Buss: Alle vei­er fører til Rom — alt­så det er man­ge alter­na­ti­ver for bus­ser, der­for anbe­fa­ler vi deg å sjek­ke https://ruter.no/ om hvil­ken buss som pas­ser best for deg. Vi anbe­fa­ler 25 eller 31 bus­sen.

Busstopp “Bred­tvet” i Ned­re Kal­bakk­vei

Tbane­sta­sjon “Rød­tvet” og busstopp “Rødtvet”(sydsiden av Trond­heims­vei­en)