Barmhjertighetens år

English polsktiengvn
Pave Frans har utropt et barm­hjer­tig­he­tens år som varer fra fes­ten for Marias uplet­te­de unn­fan­gel­se, 8.desember 2015 til Kris­ti Konge­fest, 20. novem­ber 2016. Året inn­byr men­neske­slek­ten til å være god­hjer­tet og mot­to­et er «Vær barm­hjer­tig, slik deres Far er barm­hjer­tig» (Luk 6,36).barmhjertighetensaar

Et av tema­ene som det foku­se­res på er skrifte­må­lets sakra­ment:

«Botens sakra­ment står sen­tralt under det kom­men­de Barm­hjer­tig­he­tens år. Den 23. april nes­te år for­vand­les endog Peters­plas­sen til en gigan­tisk uten­dørs skrifte­stol. Det­te skjer under et arran­ge­ment for unge i for­bin­del­se med jubi­le­ums­året… Paven opp­ford­rer blant annet alle bis­ko­per i Ver­dens­kir­ken til å åpne en «Barm­hjer­tig­he­tens dør» i egen kate­dral eller i en annen kir­ke (St. Paul i Ber­gen har bestemt seg for å åpne en barm­hjer­tig­he­tens dør). Fle­re mil­lio­ner pile­gri­mer ven­tes til Roma for blant annet å gå igjen­nom Den hel­li­ge port i Peters­kir­ken, og del­ta på uli­ke arran­ge­men­ter. – Det­te er en val­fart som viser ens dedi­ka­sjon til for­ny­el­se av tro­en, og til å bli et barm­hjer­tig­he­tens vit­ne, sier mgr. Fisichel­la, pre­si­dent i det Pave­li­ge Råd for ny evan­ge­li­se­ring og orga­ni­sa­tor for jubi­le­ums­året.»

(kil­de: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)

St. Johan­nes menig­het – Gro­rud­da­len, øns­ker også å ta aktivt del i året som kom­mer. Sokne­pres­ten skri­ver: «Kjæ­re menig­het, brød­re og søst­re i Kris­tus. Barm­hjer­tig­he­tens år invi­te­rer oss til å syn­li­gjø­re vår barm­hjer­tig­het gjen­nom hand­ling og ord. Gud vis­te sin barm­hjer­tig­het ved å sen­de sin enbår­ne Sønn, Jesus Kris­tus, til ver­den for å befri oss fra å være sla­ve for synd til å være Lysets barn. Tør vi å vise med­li­den­het med hver­and­re, og rek­ke ut en hånd i situa­sjo­ner som tren­ger vår hjelp? Den kjær­lig­het som Gud viser oss er mer enn nok til at vi kan dele den med hver­and­re, iste­den­for å sten­ge den inne i oss selv. Ikke å dele neste­kjær­lig­he­ten med and­re, er å begren­se barm­hjer­tig­he­ten som Gud Fade­ren øns­ker å dele med alle. Om vi fak­tisk ten­ker slik, er vi indi­rek­te med på å støt­te at urett­fer­dig­he­ter utfol­der seg i sam­fun­net, fel­les­ska­pet og Kir­ken. Hvor ego­is­tis­ke kan vi være om vi ikke lar Jesus Kris­tus vir­ke i oss, slik at Guds Ånd kan moti­ve­re oss til å brin­ge det gla­de bud­skap til and­re? I barm­hjer­tig­he­tens ånd, øns­ker pave Frans å gjø­re noe med det­te, gjen­nom barm­hjer­tig­hets­gjer­nin­ger ved å foku­se­re på: å dele, å hjel­pe, å ha med­li­den­het og å tro. I år har jeg et øns­ke om at vi i menig­he­ten skal foku­se­re mer på sakra­men­te­ne: Euka­ris­ti­en og Skrifte­må­lets Sakra­ment. Kate­kese­un­der­vis­ning for barn og ung­dom­mer er vik­tig, men også for voks­ne, gjen­nom sam­vær i fami­lie­li­vet og i Kir­kens sto­re fel­les­skap. Menig­he­ten har alle­re­de tjuv­star­tet med Barm­hjer­tig­he­tens år ved å arran­ge­re Helse­tor­get i slut­ten av okto­ber. Fri­vil­lig helse­per­so­nell ga gra­tis helse­sjekk til alle som øns­ket å benyt­te seg av det­te til­bu­det i menig­he­tens loka­ler. Det­te kari­ta­ti­ve arbei­det skal vi fort­set­te med også i frem­ti­den.

Det­te er pla­nen for Barm­hjer­tig­he­tens år fom 8. desem­ber 2015 til 20. novem­ber 2016:  

  • Vi ber Ange­lus­bønn hver fre­dag kl. 12.00, etter­fulgt av utstil­ling av sakra­men­tet hele for­mid­da­gen, helt til høy­ti­de­lig vel­sig­nel­se kl. 17.30, og påføl­gen­de kvelds­mes­se.
  • Lysmesse/Roratemesse fei­res kl. 07.00 om mor­ge­nen 17.–23. desem­ber.
  • Nytt tema for barm­hjer­tig­hets­ut­øvel­se blir pre­sen­tert hver måned, visu­elt og med opp­ford­ring til hand­ling. Tema­ut­stil­ling i St. Lukas menig­hets­lo­ka­le.
  • Pater pra­ter vil bli arran­gert etter høy­mes­sen 1. og 3. søn­dag i måne­den. Kon­sep­tet kom­mer fra lei­re­ne til NUK, og vi skal gjø­re noe lik­nen­de men med en vri som blir til kate­ke­se for voks­ne. Pater pra­ter begyn­ner umid­del­bart etter høy­mes­sen og varer i 30. min. Kate­kese­un­der­vis­nin­gen er åpen for alle som øns­ker å benyt­te sjan­sen til å få vite mer om den katols­ke tro. Mer infor­ma­sjon vil kom­me i søn­dags­bla­det.
  • Skrifte­må­lets sakra­ment kan mot­tas i en time før kvelds­mes­sen på hver­da­ger, fre­da­ger fra kl. 12.00 – 17.00. And­re tids­punk­ter kan even­tu­elt avta­les med en prest.
  • 24 timers sakra­ment­til­be­del­se fre­dag 15. april kl. 9.00 til lør­dag 16. april kl. 9.00. Vi avslut­ter sakra­ment­til­be­del­sen med mes­se. Der­et­ter ser­ve­res lunsj i menig­hets­lo­ka­let.

Måt­te den Hel­li­ge Ånd føl­ge oss i det vi utøver vår barm­hjer­tig­het for Evan­ge­li­ets utbre­del­se gjen­nom for­soning og til­gi­vel­se, nåde og med­li­den­het. Øns­ker alle sam­men et vel­sig­net år.»

Mer om barm­hjer­tig­he­tens år, kil­de katolsk.no

Share