Velkommen til Aspirant-& Barnekoret

Aspirant- og Barnekoret er for alle som går i 3. til 6. klasse

Hvorfor heter det Aspirant OG Barnekoret? Jo fordi det egentlig er to kor. Vi skal ha en del øvelser sammen, men vil noen ganger dele oss i to grupper også.

Vi har øvelser hver torsdag kl 17.30–18.30  (unntatt skoleferier og helligdager)

 

Bli med og syng!

I kore­ne syn­ger vi mye for­skjel­lig musikk sam­men i for­skjel­li­ge sjan­ge­re, vi sat­ser mye på å ha et godt sosi­alt mil­jø, og vi syn­ger av og til i fami­lie­mes­se­ne.

Uten­om det­te så øns­ker vi å ha én eller to kon­ser­ter i året hvor vi kan invi­te­re for­eld­re og and­re for å vise frem hva vi har lært oss.

 

Går du i klasse­trinn mel­lom 3.til 7. og har lyst til å syn­ge? Meld deg inn som san­ger i Aspi­rant- og Barne­ko­ret nå 🙂

Les mer her:             Aspirant & Barnekor brosjyre                     Semesterplan

 

Vi som leder kore­ne har mye erfa­rin­ger innen­for barn/ungdom/voksen kor­le­del­se :

Peder Vark­øy som er menig­he­tens orga­nist og er utdan­net musikk­pe­da­gog. I til­legg har han vært med i kor­le­del­se for St. Olav aspi­rant-og bar­ne kor i noen år nå.

Camil­la Bjørk Andre­as­sen: Utdan­net klas­sisk san­ger, musikk­pe­da­gog og kor­di­ri­gent og med mas­se erfa­ring som kor­le­der for både barn, unge og voks­ne.

Tere­sa Nguy­en: Stu­dent og har spilt pia­no og orgel i man­ge år. Og har mye erfa­rin­ger innen barne/ungdomskor fra St Paul i Ber­gen.

Betaling?

Vi trenger et lite bidrag som går til div utgifter i forbindelse med koret, og ber derfor om kr 400,- pr barn for et semester.

Om ditt barn går i kate­ke­se hos hos og har betalt kate­kese­av­gif­ten så kan du beta­le kr 200,- pr barn for et semes­ter.

Har du fle­re barn i koret, så får du søs­ken­ra­batt.

Kontonummer for innbetaling er: 1503 83 42638
og merk betalingen med NAVN på barnet. 

 

 

Spørs­mål stil­les til Peder på epost: peder.varkoy@katolsk.no  eller på mobil 988 18 176.

Det mes­te av infor­ma­sjon vil bli sendt på epost, der­for ber vi om at for­eld­re fyl­ler ut en epost adr ved påmel­ding.

Fyll ut påmel­dings­skje­ma­et under:

Vi gle­der oss vel­dig til å høre fra og møte dere!