Betaling for katekesen

Katekesen 2018/2019

 

Lurer du på hvor pen­ge­ne går til? Les mer her på ofte stil­te spørs­mål under spørs­mål 3 og 11.

Pris:

2.klasse, 4.–7.klasse barn: 500 kr
3.klasse: 700 kr
8. og 9.klasse: 1.000 kr
9.klasse som ikke var med i kate­ke­sen i 8.klasse: 1.500 kr
Søs­ken­ra­batt: 250 kr i avslag

 

Betal til konto

Vi ber at beta­ling av kate­kese­av­gift sen­des til menig­he­tens kon­to: 3000.34.43481Merk: Kate­ke­se, bar­nets navn og klasse­trinn (for eksem­pel: Kate­ke­se, Ole Olsen, 4. klas­se)

Betal gjennom Vipps

ViPPS inn bidra­get til nr. 20345 (St. Johan­nes, apos­tel &evan­ge­list) Merk: Kate­ke­se, bar­nets navn og klasse­trinn(for eksem­pel: Kate­ke­se, Ole Olsen, 4. klas­se)

Betal med kontanter

Beta­ling med bank­kort eller kon­tant kan skje i kon­tor­ti­den eller på kate­kese­da­gen.

 

Alle barn blir auto­ma­tisk med­lem av NUK (Den katols­ke kir­kes bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon) ved beta­ling av kate­kese­av­gift. Der­som deres barn ikke øns­ker å være med­lem av NUK, må dere si fra til oss. Mer infor­ma­sjon om NUK kan dere fin­ne på www.nuk.no.

Share