Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w kan­ce­l­arii para­fia­l­nej na 3 mie­siące przed datą ślu­bu. Szczegółowe infor­macje na ten temat moż­na uzy­skać na stro­nie die­cezji kli­ka­jąc w ten link.

Share