Bibelgruppen i St. Johannes

Velkommen til bibelgruppen  2018

Bibel­grup­pen i St. Johan­nes møtes etter mes­sen kl. 18.30 fram til kl. 20.00:

I for­bin­del­se med fei­rin­gen av femårsjubileet for St. Johan­nes menig­het har Jubi­le­ums komi­te­en gle­den av å invi­te­re til pile­grims­rei­se til Det hel­li­ge land og Jer­su­sa­lem. Det vil besø­ke de sen­tra­le ste­de­ne i Det nye tes­ta­men­tet.

Med det­te som utgangs­punkt har Bibel­grup­pen tatt for seg noen av de ste­de­ne som skal besø­kes på turen. Grup­pen er åpen for alle som vil lære mer om bibel­his­to­rie.

Her er dato­ene vår­en 2018:

  • 07. mars-Nasa­ret
  • 21. mars-Kaper­naum
  • 04. april-Tabor­fjel­let 
  • 18. april-Jeri­ko
  • 02. mai-Bet­le­hem
  • 16. mai-Jeru­sa­lem i GT
  • 30. mai- Jeru­sa­lem i NT
  • 13. juni- Jeru­sa­lem.

 

Det er bare å møte opp, ingen påmel­ding. Det er fint om du tar med en bibel eller det nye tes­ta­men­tet, gjer­ne på ditt mors­mål. Har du spørs­mål kan du ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret 26 68 11 00, Alf Mar­tin Hans­sen mob. 922 14 466 eller Pas­cal Stang mob. 984 77 597. Vel­kom­men.

Følg oss også på face­bo­ok: https://www.facebook.com/St.Johannes.Oslo/

Opp­da­tert 1. feb 2018

Share