Biskop på besøk , 5.oktober 2013

imageBis­ko­pen kom­mer på besøk lør­dag 05.oktober kl.18. Han vil da også være hoved­ce­le­brant i mes­sen kl. 18:00. Under mes­sen vil bis­ko­pen vel­sig­ne sta­tu­en til St. Johan­nes, apos­tel som vi har i våpen­hu­set ved inn­gan­gen til kirke­rom­met. Sta­tu­en er en gave fra bis­ko­pen til menig­he­ten ved inn­stif­tel­sen av nytt sogn 01.mai i år. Vi øns­ker bis­ko­pen hjer­te­lig vel­kom­men!

Share