Blomster i kirken

stjohannesMan­ge av dere har sik­kert lagt mer­ke til de vak­re bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ne­ne foran alte­ret og ved Maria.
Og man­ge har sik­kert sett sta­tu­en av evan­ge­lis­ten Johan­nes som nå står i våpen­hu­set (som er en kopi av skulp­tu­ren i Nidaros­do­men). Bloms­te­ne er en
kon­kret måte å lov­pri­se Gud, og sam­ti­dig støt­ter det opp om fei­rin­gen av mes­sen og våre bøn­ner. Men skjønn­he­ten kom­mer
med en pris! Utgif­te­ne til bloms­ter belø­per seg til ca kr. 500,-pr uke. Vi har der­for satt opp en kas­se ved siden av St Johan­nes
for støt­te til inn­kjøp av bloms­ter. Takk for at du bidrar til å gjø­re kir­ken og litur­gi­en vak­ker!

Share