Bổ nhiệm thêm người cho rước lễ

Đức giám mục Bernt Eid­vig Can. Reg., Oslo đã bổ nhiệm thêm người cho rước lễ, qua sự đề nghị của linh mục chánh xứ.
Gerald Kailai­nat­han, Grze­gorz Gry­czynsi­s­ki, Fred­ric­que The­osophe, Dila­ni Magi­naa­ra­chchi, Feli­ci­tas Gero­ni­mo và Leo­nie Leo­na Gelacio .
Ngoài những người mới chúng ta còn có: Anne Lynn Lobo , Phạm Công Bằng, Uông Sỹ Báu, Ing­rid E. Palus­ka, Marek Pal­ma, Olec Racz­kow­ski, Nguyễn Đức Thọ và Đinh Ngọc Cần.

Share