BØNN FOR BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

barmhjertighetensaar

eng polsk tiengvn

BØNN FOR BARMHJERTIGHETENS JUBELÅR

8. desem­ber 2015 – 20. novem­ber 2016
Her­re Jesus Kris­tus,
du har lært oss
å være barm­hjer­ti­ge
som vår him­mels­ke Far,
og for­talt oss
at den som ser deg, ser ham.
Vis oss ditt ansikt, og vi skal bli frelst.
Ditt kjær­lig­hets­fyl­te blikk
befrid­de Sakkeus og Mat­teus fra pen­ge­nes sla­ve­ri;
det befrid­de kvin­nen gre­pet i ekte­skaps­brudd
og Maria Mag­da­lena
fra å søke lyk­ken kun i en skap­ning;
det fikk Peter til å grå­te etter å ha for­nek­tet deg,
og ga den ang­ren­de røver løf­te om para­dis.
Gi at vi alle får høre orde­ne du sa til den sama­ri­tans­ke kvin­nen,
som om de ble ret­tet til hver enkelt av oss:
«Om du had­de kjent Guds gave!»
Du er den usyn­li­ge Fade­rens syn­li­ge ansikt,
ansik­tet til den Gud som åpen­ba­rer sin all­makt
frem­for alt når han skå­ner og viser mis­kunn.
Du er Kir­kens opp­stand­ne og for­her­li­ge­de Her­re.
Gi hen­ne å være ditt syn­li­ge ansikt i ver­den.
Du har vil­let at også dine tje­ne­re skul­le være kledd i svak­het,
for å kun­ne kjen­ne med­li­den­het
med dem som lever i uvi­ten­het og vill­fa­rel­se.
Gi at enhver som nær­mer seg en av dem,
føler seg ven­tet, els­ket og til­gitt av Gud.
Send ut din Ånd og hel­li­ge oss alle med hans sal­ving,
slik at det­te Barm­hjer­tig­he­tens jubel­år
blir et nådens år fra Her­ren,
og din Kir­ke med for­ny­et iver brin­ger gle­des­bud til de fat­ti­ge,
for­kyn­ner fri­het for de fang­ne og under­tryk­te
og gir de blin­de synet til­ba­ke.
Om det­te ber vi deg på for­bønn av Maria,
Barm­hjer­tig­he­tens Mor,
du som lever og råder med Fade­ren og Den Hel­li­ge Ånd fra evig­het til evig­het.
Amen
PAVE FRANS

 

Share