Bønn for kall

Den førs­te tors­dag i måne­den ber de tro­en­de i Oslo katols­ke bispe­døm­me spe­si­elt for kall til pres­te- og ordens­liv. Alle menig­he­ter og klost­re i bispe­døm­met opp­ford­res til å gjø­re det­te lokalt, og alle kato­lik­ker opp­ford­res til å be ale­ne og i fami­li­en.

Det hol­des en egen mes­se for kall dis­se dage­ne, van­lig­vis i St. Olav dom­kir­ke. Nå i okto­ber er det imid­ler­tid nye St. Johan­nes menig­het på Bred­tvet som er vert­skap. Adres­sen er Bredtve­tvei­en 12. Det er den fran­sis­kans­ke og domi­ni­kans­ke fami­lie som sam­men har ansvar for kvel­den. Mes­sen fei­res klok­ken 18. Der­et­ter er det kirke­kaf­fe med anled­ning til å møte repre­sen­tan­ter for uli­ke gre­ner av dis­se ordens­fa­mi­lie­ne. Lede­re for de kon­temp­la­ti­ve kvinne­klost­re­ne i Nor­den møtes sam­ti­dig på Lun­den og vil også del­ta på arran­ge­men­tet.

Alle er invi­tert til å be for kall den­ne dagen, og de som har anled­ning, er hjer­te­lig vel­kom­men til Bred­tvet.

Share