CARITAS-søndag 24. oktober.

Caritas-søndag den 24. september

Søn­dag den 24. sep­tem­ber fei­rer vi Cari­tas-søn­dag i alle menig­he­ter i hele Nor­ge! Det­te er en ypper­lig anled­ning til å vise din soli­da­ri­tet med våre brød­re og søst­re over hele ver­den.

Sam­men med Kir­ken og Cari­tas kan hver og en av oss være med på å gjø­re ver­den til et bed­re sted for alle. Der­for går kol­lek­ten den­ne søn­da­gen til men­nes­ker som sul­ter.

I år øns­ker Cari­tas å ret­te søke­ly­set mot på en sult­kri­se som tvin­ger folk på flukt fra sine hjem og fami­li­er. Noen ste­der skyl­des det­te krig, and­re ste­der tør­ke, flom og klima­end­rin­ger, noen ste­der dypt urett­fer­dig for­de­ling av goder.

Vi er skapt til kjær­lig­het og neste­kjær­lig­het er hand­ling. Ved å hand­le i kjær­lig­het til hver­and­re lever vi ut vårt poten­sia­le som men­nes­ker. Når vi bekjem­per fat­tig­dom og sier nei til urett­fer­dig­het, gir vi ikke bare and­re men­nes­ker bed­re liv, men vi styr­kes også i vår egen ånde­lig­het, kjær­lig­het og morals­ke utvik­ling. Rett­fer­dig­het er en dag­lig kamp for den ver­den Gud øns­ker, der kjær­lig­het og for­stå­el­se råder blant men­nes­ke­ne.

Sult er en kri­se som kan løses, og nes­te søn­dag kan hver og en av oss være med på å hjel­pe men­nes­ker ut av fat­tig­dom!

Har du ikke mulighet til å bidra til kollekten den søndagen, kan du likevel gi ditt bidrag!

SMS: send FOOD til 2169 (200,-),
VIPPS: 12135 mer­ket FOOD,
Cari­tas Nor­ge gave­kon­to: 8200.01.93433.

Share