Caritas i St. Johannes

Karitative arbeid i menigheten

Vel­sig­nel­se av Cari­tas grup­pen.    Cari­tas St. Johan­nes er menig­he­tens bistands­grup­pe i sam­ar­beid med Cari­tas Nor­ge. Vi job­ber mot “omsorg i hver­da­gen” hvor foku­set er å for­mid­le neste­kjær­lig­het gjen­nom det kari­ta­ti­ve arbeid innen­for og uten­for menig­he­tens gren­ser. Vi job­ber mot:…
Read more

Share