Kallssøndag 26.april

Vi øns­ker våre preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar vel­kom­men hit til St. Johan­nes menig­het i dag Paul Opa­ta Myron kuspys Josef Otter­sen Hai Peter Duy Nguy­en        I anled­ning den­ne søn­da­gen har menig­hets­rå­det invi­tert noen preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar…
Read more

Share

Solidarni wobec przemocy i prześladowań w Iraku

  Apel z 13. sierp­nia 2014 Kościół Kato­licki oraz Cari­tas soli­da­ryzu­ją się ze wszyst­ki­mi ofiara­mi ata­ków i prześla­dowań doko­ny­wa­ny­mi przez ter­rorystów z Państwa Islam­skiego (IS) w Ira­ku. Chrześci­ja­nie, yazi­di­er i wyz­nawcy inn­ych religii narażeni są na poważ­ne nie­bez­pieczeństwo i potrze­bu­ją…
Read more

Share