KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

PÅMELDING TIL NESTE ÅRS KATEKESEUNDERVISNING

Vi tar nå imot påmel­din­ger til nes­te års kate­kese­un­der­vis­ning 2018/2019. All infor­ma­sjon og påmel­ding lig­ger på nett­si­den under “kate­ke­se”.  Nes­te års time­pla­nen er opp­da­tert, med for­be­hold om noen små jus­te­rin­ger frem mot sep­tem­ber. Alle spørs­mål ved­rø­ren­de kate­ke­se ret­tes til Mary…
Read more

Share

Fermingskandidater til våren 2018

Føl­gen­de fer­mings­kan­di­da­ter er kla­re til å mot­ta det hel­li­ge sakra­men­tet med for­ut­set­ning at de full­fø­rer de gjen­væ­ren­de under­vis­nin­ge­ne, kon­fir­ma­sjons­helg og påske­opp­legg: Albert, Astror Alo­si­yas, Sofia Anto­ny­raj, Annus­han Bial­asz, Vic­to­ria Vero­ni­ka Dan­son, Danie­la Figue­roa-Navar­ro, Alekxia Pau­li­na Jime­nez, Joe­mar Vin­ce Kumar, Shar­mi…
Read more

Share

Ekskursjon til St. Josephsøstrene på Grefsen (gjelder katekese 6.–8.klasse)

Kjæ­re for­eld­re, Kate­kese­bar­na i 6.–8.klasse skal besø­ke St.Josephsøstrene på Gref­sen den 10.feb kl.10:00–14:00. Bar­na, sam­men med for­eld­re­ne, skal dra direk­te til Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo. Nederst er 3 vei­be­skri­vel­ser: (1) fra Bred­tvet buss­holde­plas­sen, (2) fra Storo trikk­holde­plas­sen og (3) pri­vat­bil vei­be­skri­vel­se. Gjer­ne sjekk lin­ke­ne og bli…
Read more

Share