KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

SOMMERAVSLUTNING FOR KATEKESEN

VELKOMMEN TIL SOMMERAVSLUTNING FOR 2. KLASSE TIL 9. KLASSE. Hele fami­li­en, med små og sto­re søs­ken er invi­tert til som­mer­av­slut­ning lør­dag 10. juni kl 10–14. Vi begyn­ner med takk­si­gel­ses­mes­se og etter det­te skal vi kose oss. Vi ser­ve­rer litt mat og…
Read more

Share

Katekese nytt

Vi har nå sendt ut brev med invi­ta­sjon til kate­kese­un­der­vis­ning for året 2016/2017. Om dere ikke får det­te i post­kas­sen deres i løpet av juni, så bør dere ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret. ¨ Grun­nen til at dere ikke har fått den­ne til­sendt…
Read more

Share

Katekese oppstart 2015

Vi øns­ker alle våre kjen­te og nye kate­kese­barn vel­kom­men til et nytt kate­kese­år her i St. Johan­nes menig­het. Kate­ke­sen for ALLE nasjo­na­le grup­per star­ter igjen lør­dag 22. august kl 11.00 med en fel­les mes­se for alle klasse­trinn hvor alle kate­ke­te­re vil…
Read more

Share