KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

Katekese nytt

Vi har nå sendt ut brev med invi­ta­sjon til kate­kese­un­der­vis­ning for året 2016/2017. Om dere ikke får det­te i post­kas­sen deres i løpet av juni, så bør dere ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret. ¨ Grun­nen til at dere ikke har fått den­ne til­sendt…
Read more

Share

Katekese oppstart 2015

Vi øns­ker alle våre kjen­te og nye kate­kese­barn vel­kom­men til et nytt kate­kese­år her i St. Johan­nes menig­het. Kate­ke­sen for ALLE nasjo­na­le grup­per star­ter igjen lør­dag 22. august kl 11.00 med en fel­les mes­se for alle klasse­trinn hvor alle kate­ke­te­re vil…
Read more

Share

Katekese sommeravslutning

Som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen 2–9 klas­se Lør­dag 13. juni kl 10 — 14 Det blir avslut­ning klasse­vis etter­fulgt av fel­les gril­ling, rebus­løp og leker. Kate­ke­sen avslut­tes som van­lig med mes­se kl 13.00 hvor alle for­eld­re er vel­kom­ne til å del­ta. Vi…
Read more

Share

Katekeseundervisning 2014/2015

Påmel­ding Påmel­ding til kate­ke­sen. Klikk her. UNDERVISNINGSOVERSIKT FOR KATEKESEN, KLASSETRINN: 2.–5. KLASSE PERIODE: HØST 2014/VÅR 2015 Søn­dag 07. sep­tem­ber Kl. 11:00 Vel­sig­nel­se av kate­ke­te­ne i høy­mes­sen Lør­dag 13. sep­tem­ber Kl. 10–14 Opp­start og under­vis­ning Lør­dag 11. okto­ber Kl. 10–14 Under­vis­ning og…
Read more

Share