KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

Katekese på polsk

Vi begyn­ner også kate­ke­se på polsk. Under­vis­nin­gen fore­går stort sett 1. lør­dag i måned fra kl. 10–14. Kon­takt p. P. Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC for mer infor­ma­sjon. Førs­te under­vis­ning star­ter lør­dag 27. sep­tem­ber. Vel møtt til under­vis­ning!

Share

Katecheza w języku polskim

Zaczy­na­my rów­nież katechezę w języku pol­skim. Nau­ka odby­wać się będ­zie przew­aż­nie w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca w god­zi­nach od 10:00 do 14:00. Ojciec Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC udzie­la wszel­kich niez­będ­nych infor­macji. Pier­w­sze spot­ka­nie odbęd­zie się w sobotę 27 wrześ­nia. Zap­rasza­my na…
Read more

Share

Katekese for ungdom

VELKOMMEN til fer­mings­ka­te­ke­se for 8. klas­se, 9. klas­se og 10. klas­se lør­dag den 18. janu­ar 2014 kl. 10.00 i St. Johan­nes menig­het. Les mer infor­ma­sjon i mail sendt til alle som har meldt seg til fer­mings­ka­te­ke­sen.

Share

KATEKESE I ADVENTSTIDEN Lør­dag den 7. desem­ber var det kate­ke­se for menig­he­tens barn i 2. – 7. klas­se. Som en natur­lig for­be­re­del­se til å fei­re den sto­re høy­ti­den, fikk alle som har gått til 1. kom­mu­nion til­bud om å mot­ta…
Read more

Share