KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

Katekese sommeravslutning

Som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen 2–9 klas­se Lør­dag 13. juni kl 10 — 14 Det blir avslut­ning klasse­vis etter­fulgt av fel­les gril­ling, rebus­løp og leker. Kate­ke­sen avslut­tes som van­lig med mes­se kl 13.00 hvor alle for­eld­re er vel­kom­ne til å del­ta. Vi…
Read more

Share

Katekeseundervisning 2014/2015

Påmel­ding Påmel­ding til kate­ke­sen. Klikk her. UNDERVISNINGSOVERSIKT FOR KATEKESEN, KLASSETRINN: 2.–5. KLASSE PERIODE: HØST 2014/VÅR 2015 Søn­dag 07. sep­tem­ber Kl. 11:00 Vel­sig­nel­se av kate­ke­te­ne i høy­mes­sen Lør­dag 13. sep­tem­ber Kl. 10–14 Opp­start og under­vis­ning Lør­dag 11. okto­ber Kl. 10–14 Under­vis­ning og…
Read more

Share

Påmelding til katekesen

Kjæ­re barn, unge, for­eld­re og fore­sat­te!   Kate­kese­året er fer­dig, men vi er i gang og plan­leg­ger nes­te års opp­legg. Snart vil du som er aktu­elt til kate­ke­sen mot­ta en invi­ta­sjon fra kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår for 2018/2019 året. Får du ikke…
Read more

Share

Katekese på polsk

Vi begyn­ner også kate­ke­se på polsk. Under­vis­nin­gen fore­går stort sett 1. lør­dag i måned fra kl. 10–14. Kon­takt p. P. Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC for mer infor­ma­sjon. Førs­te under­vis­ning star­ter lør­dag 27. sep­tem­ber. Vel møtt til under­vis­ning!

Share

Katecheza w języku polskim

Zaczy­na­my rów­nież katechezę w języku pol­skim. Nau­ka odby­wać się będ­zie przew­aż­nie w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca w god­zi­nach od 10:00 do 14:00. Ojciec Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC udzie­la wszel­kich niez­będ­nych infor­macji. Pier­w­sze spot­ka­nie odbęd­zie się w sobotę 27 wrześ­nia. Zap­rasza­my na…
Read more

Share

Katekese for ungdom

VELKOMMEN til fer­mings­ka­te­ke­se for 8. klas­se, 9. klas­se og 10. klas­se lør­dag den 18. janu­ar 2014 kl. 10.00 i St. Johan­nes menig­het. Les mer infor­ma­sjon i mail sendt til alle som har meldt seg til fer­mings­ka­te­ke­sen.

Share