KatekeseNytt

Fort­lø­pen­de opp­da­te­rin­ger innen­for kate­ke­sen og dens akti­vi­te­ter leg­ges ut her.

KATEKESE I ADVENTSTIDEN Lør­dag den 7. desem­ber var det kate­ke­se for menig­he­tens barn i 2. – 7. klas­se. Som en natur­lig for­be­re­del­se til å fei­re den sto­re høy­ti­den, fikk alle som har gått til 1. kom­mu­nion til­bud om å mot­ta…
Read more

Share

Oktoberbrev

Kjæ­re kate­kese­for­eldre! Det er med stor gle­de vi kan slå fast at kate­ke­sen for barn og ung­dom i St. Johan­nes menig­het er godt i gang. Da vi star­tet opp for førs­te gang i sep­tem­ber, kom det alle­rede 60 barn fra…
Read more

Share

Oppstart katekeseundervisning

Lør­dag 14.09. Kate­kese­un­der­vis­ning for 2–7 klas­se ble star­tet opp med rundt 60 bar­na. Selv om det er en lør­dag med and­re fris­tel­ser har man­ge for­eld­re­ne som har tatt med bar­na til under­vis­nin­gen.  Unge­ne er delt i sine respek­ti­ve klasse­trinn med…
Read more

Share