Nowenna do Dzieciątka Jezus

Now­ennę odma­wia się w dniach 16–24 grud­nia Mod­litwa wstęp­na Wszech­mogący wie­ku­i­sty Boże, Panie nie­ba i zie­mi, który obja­wiasz się mal­u­cz­kim; spraw, pro­si­my, abyś­my z należną czcią uwiel­bia­jąc świę­te tajem­nice Dzieciąt­ka Jezus, Twojego Syna, i wier­nie wstę­pu­jąc w Jego ślady mog­li…
Read more

Share

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share

Lansering av SEGL 2017

Kjæ­re alle sam­men. Hjer­te­lig vel­kom­men til lan­se­ring av SEGL 2017 søn­dag 19. novem­ber kl 14 i Maria­går­den! Vi har et inn­holds­rikt pro­gram med svært vik­ti­ge tema­er på dags­or­den. Hei­di Maria Linde­kleiv, jour­na­list i Vårt land, som skal lede årets SEGL-sam­ta­­le,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 5 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share

Opptak til St. Sunniva skole 2018/2019

St. Sunni­va sko­le, en katolsk sko­le i Oslo. Søk­nads­frist for ordi­nært opp­tak til 1. og 8. klas­se for skole­året 2018/2019 er 1. desem­ber 2017. Uten­om det­te har de løpen­de opp­tak hele året. Mer infor­ma­sjon kan leses på sko­lens hjem­me­side: http://www.stsunniva.no/ Søk­nad…
Read more

Share