Sommertider på menighetskontoret

Da er som­mer­en her og pres­ter og ansat­te tar ut sine ferier. Det vil være redu­ser­te åpnings­ti­der på kon­to­ret fom 2. juli — 17 august. Som­mer­ti­der er man­dag — fre­dag kl. 10.00 — 14.00 Nor­ma­le åpnings­ti­der vil være fra man­dag…
Read more

Share

Presteskifte i St. Johannes

Kjæ­re menig­het. Vår menig­het blir berørt av den årli­ge preste­for­flyt­nin­gen. Fra kunn­gjø­rin­ger på katolsk.no: Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg av Oslo offent­lig­gjør med det­te at: P. Val­de­ma­ras Lis­ov­skis har bedt om å tre til­ba­ke fra sitt vir­ke som sogne­ad­mi­ni­stra­tor i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list…
Read more

Share

LIVSVERNSEMINAR LØRDAG 15. SEPTEMBER

Kjæ­re menig­he­ter, Pas­to­ral­av­de­lin­gen har gle­den av å invi­te­re alle inter­es­ser­te til årets Livs­vern­s­e­mi­nar lør­dag 15. sep­tem­ber 2018 kl. 10.30–15.30 i Maria­går­den, Aker­s­vei­en 16C, 0177 Oslo. På grunn av enkel lunsj­ser­ve­ring set­ter vi stor pris på om alle som vil del­ta…
Read more

Share

Sommeravslutning for katekesen 02.06.18

Lør­dag 02.juni klok­ka 10:00 blir det som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen på st. Johan­nes menig­het. Pro­gram­met star­ter med mor­gen­bønn og der­et­ter opp­sum­me­ring, lek og moro, mes­se og mat. Pro­gram­met avslut­tes klok­ka 13:00. Maten vil vi stå for, men vi håper for­eld­re og…
Read more

Share

BOKSALG +MER- VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL BOKSALG. Sal­get vil fore­gå i menig­het­s­o­ka­let føl­gen­de søn­da­ger: Søn­dag 15. april kl. 10.00 — 15.00 Søn­dag 22. april kl. 10.00 — 16.00 Søn­dag 29. april kl. 10.00 — 16.00 Det sel­ges pent bruk­te bøker, fil­mer, og musikk på…
Read more

Share