Ogłoszenia z 15 października 2017 r.

1. Ser­de­cz­nie dzięku­ję za ofia­ry, któ­re dzi­siaj może­my złożyć przy wyjściu z kościoła jako wspar­cie dla zdol­nej mło­d­zieży z ubo­gich rod­zin w ramach «Dnia Papie­skiego». Skła­dam ser­de­cz­ne «Bóg zapłać» wszyst­kim, którzy uczest­niczy­li w proce­sji i Różańcu na zakończe­nie Roku Fatim­skiego.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 8 października 2017 r.

1. Zachę­ca­my, aby na zakończe­nie Roku Fatim­skiego włączyć się w nawied­ze­nie figury MB Fatim­skiej. Tym bard­ziej, że przeży­wa­my mie­siąc paźd­zier­nik. Zachę­ca­my także do tworze­nia Róż różańcow­ych. Oso­by prag­nące należeć do Róży oraz prag­nące przy­jąć Mary­ję w znaku figury na określo­ny…
Read more

Share

CARITAS-søndag 24. oktober.

Cari­tas-søn­dag den 24. sep­tem­ber Søn­dag den 24. sep­tem­ber fei­rer vi Cari­tas-søn­­dag i alle menig­he­ter i hele Nor­ge! Det­te er en ypper­lig anled­ning til å vise din soli­da­ri­tet med våre brød­re og søst­re over hele ver­den. Sam­men med Kir­ken og Cari­tas…
Read more

Share

Ungdomskveld avslyst!

St. JO ung­doms­kveld er avlyst. Det vil si 19.september er det ingen ung­doms­kveld, på grunn av syk­dom, skole­ar­beid og møter. Vi bekla­ger ulem­per det­te måt­te med­føre for ung­dom­me­ne våre, men vi er i gang nes­te uke igjen! Vi ses og…
Read more

Share