Finansråd i menighet

Finans­rå­det i menig­he­ten er nå kon­stru­ert og består av: P. Nguy­en Thanh Phu, sogne­prest P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kapel­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, regn­skap og øko­no­mi Alf Mar­tin Hans­sen, råd­gi­ver Col­let­te M. Fur­u­ly, menig­hets­sek­re­tær og sek­re­tær for finans­råd. Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, født…
Read more

Share

Kommende høytider

  Menig­he­ten fei­rer Alle­hel­gens­dag fre­dag 01. novem­ber, mes­se kl. 18:00.  Alle­sje­lers­dag lør­dag 02. novem­ber  fei­res det også mes­se kl. 13:00 og kl. 18:00. Til Alle­sje­lers­dag, som er en Rekviem­mes­se for alle avdøde, min­nes vi dem som har gått før oss…
Read more

Share

Kommunionsutdeler

Etter­som vi har en posi­tiv økning når det gjel­der kirke­be­søk, især på søn­da­ger, har sogne­pres­ten søkt bis­ko­pen om eks­tra kom­mu­nions­ut­de­le­re for å hjel­pe til under kom­mu­nions­ut­de­ling. I et for­melt brev til sogne­pres­ten, datert 10. august 2013 har bis­ko­pen sam­tyk­ket til…
Read more

Share

Høst-moro

Idag had­de bar­na nok en dag med kate­kese­un­der­vis­ning. Bar­na benyt­tet seg godt av det gode været til lek og moro. Læring og lek hører natur­lig sam­men for de unge. Høs­ten er på anmarsj og det mer­ker vi på de vak­re…
Read more

Share