App’er for smarttelefoner og nettbrett

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten i Oslo katols­ke bispe­døm­me har gle­den av å pre­sen­te­re apper for smart­te­le­fo­ner og nett­brett. Katolsk I appen Katolsk kan du lese teks­te­ne til dagens (eller selv­valgt) mes­se, hel­gen­bio­gra­fi­er, studé­re litur­gisk kalen­der for lang tid frem­over, fin­ne kir­ker og messe­ste­der…
Read more

Share

Verdensungdomsdagene (WYD)

Fre­dag 12.7. kl 13.00 fei­rer bis­kop-eme­ri­­tus Ger­hard Schwen­zer SS.CC. utsen­del­ses­mes­se for de 130 unge pile­grim­me­ne fra Nor­ge som skal del­ta på ver­dens­ung­doms­da­gen i Rio de Janeiro i slut­ten av måne­den. Vi øns­ker våre ung­dom­mer en vel­sig­net rei­se i Tro­ens lys!…
Read more

Share

Blomster i kirken

Man­ge av dere har sik­kert lagt mer­ke til de vak­re bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ne­ne foran alte­ret og ved Maria. Og man­ge har sik­kert sett sta­tu­en av evan­ge­lis­ten Johan­nes som nå står i våpen­hu­set (som er en kopi av skulp­tu­ren i Nidaros­do­men). Bloms­te­ne er…
Read more

Share

Nytt lokallag i St.Johannes

Nye St.Johannes menig­het i Oslo har alle­re­de fått ung­doms­lag. På tors­dag ble et sty­re med enga­sjer­te ung­dom­mer valgt. St.Johannes menig­het har alle­re­de hatt 3 ung­doms­kvel­der og på tors­dag ble et sty­re valgt. Sty­ret består av Ire­ne Bau­tis­ta som leder, Mimi…
Read more

Share

Biskop Bernt Eidsvigs besøk

Over­ras­kel­sen var stor da det vis­te seg at selve Bis­kop Bernt Eids­vig avla menig­het et besøk på en van­lig søn­dag. Bis­ko­pen var spent på hvor­dan det går med menig­het og det gle­det bis­ko­pen å se en menig­het som er fullt…
Read more

Share

Sommermåneden

Det er ferie for de fles­te i skole­al­de­ren og kan­skje for de fles­te. Vi øns­ker alle en god ferie og fine som­mer­da­ger! Sogne­pres­ten er på ferie i uke 26 og 27. Mens han er borte, er det p. Haa­var Simon Nil­sen OP ‚kapel­lan…
Read more

Share

Kirkebenker

Som tid­li­ge­re kunn­gjort, er sto­le­ne i kir­ken bare en mid­ler­ti­dig løs­ning siden vi ikke enda har kirke­ben­ker og knele­ben­ker. Det­te har vi tenkt å gjø­re noe med. Det er alle­re­de satt i sving;  kirkebenk/k n e l e b e n…
Read more

Share

Messehagel og liturgisk utstyr

Vi vil med­de­le med menig­he­ten den gle­den at vi har inn­sam­let mer enn 50.000 kr som var målet for messe­hagel­pro­sjek­tet. Vi øns­ker med det­te å tak­ke alle gav­mild­he­ter og sje­ne­rø­si­te­ten som menig­he­ten har vist, både sto­re og små. Det­te er…
Read more

Share

Kickoff St Johannes ungdomslag

Tors­dag 6. juni had­de vi kick off for ung­doms­ar­bei­det i St Johan­nes menig­het. Vi fikk besøk av ungs­om­sla­get i St Olav, -SOUL- og sam­men fei­ret vi mes­se, spis­te piz­za og ble kjent med hver­and­re på lekent vis.  Se bil­der fra…
Read more

Share

Vi trenger en Menighetssekretær

St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het tren­ger en menig­hets­sek­re­tær på 60–80% stil­ling med mulig­het for full­tids­stil­ling. Kon­takt sogne­prest for nær­me­re infor­ma­sjon angå­en­de arbeids­in­struks. Lønn: etter avta­le. Søk­nads­frist: innen 23.juni 2013 Søk­nad sen­des til: St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het Bredtve­tvei­en…
Read more

Share