Menighetsråd

Utnevnelser til valgkomiteen

Sogne­pres­ten utnev­ner: Aurelia Pal­ma, Joyce Ross Hem­ming­hyth og Fre­de­ric­que The­osophe til å være med­lem i Valg­ko­mi­te med virk­ning fra dagens dato 01.04.2016. Utnev­nel­sen gjel­der til august 2016. Valg­ko­mi­tés opp­ga­ve er å fin­ne kan­di­da­ter til Menig­hets­­råd-val­­get. Og gjen­nom­føre det prak­tis­ke på…
Read more

Share

Resultat av menighetsrådsvalg 2014

  Tiếng việt Vi øns­ker og med­de­le menig­he­ten resul­ta­tet fra menig­hets­råds­valg i peri­ode 15.–22. juni 2014. Til sam­men var det 414 stem­mer. Blant dem, var da 62 ugyl­di­ge stem­mer. Menig­he­ten har stemt frem sine kan­di­da­ter ved fler­talls­stem­me. Menig­hets­rå­det består av (alfa­be­tisk…
Read more

Share

Menighetsrådsvalg 2014

Det fore­går i dis­se dager plan­leg­ging for valg av menig­hets­råds­med­lem­mer i menig­he­te­ne rundt i Oslo katols­ke bispe­døm­me. Frist for kon­sti­tu­e­ring av menig­hets­rå­det er 1. juli. Det­te er et meget vik­tig steg for vår menig­het og dens utvik­ling, siden det­te menig­hets­rå­det…
Read more

Share