Wspólnota w pieśni

  W wigi­lie święta Chry­stu­sa Kró­la, sobotę, 23. list­o­pa­da odbył się w naszym koście­le międ­zy­wyz­na­niowy wieczór pieś­ni sła­wiących wiel­kość Chry­stu­sa. Uczest­ni­ka­mi wieczoru byli przedsta­wicie­le Kościoła Zie­loświąt­kowego oraz świeck­ich przedsta­wicie­li Kościoła Nor­we­skiego. Śpiew­aliś­my wspól­nie pieś­ni uwiel­bie­nia, poświęce­nie obec­nych wodą święconą było…
Read more

Share

MSZA REQUIEM

  Kościół św. Jana na Bred­tvet Pią­tek, 22. list­o­pa­da godz.18:00 z bis­kupem Bern­tem Eids­vi­gem W int­en­cji ofi­ar nie­dawnej kata­stro­fy na Fili­pi­nach zosta­nie odpra­wio­na w die­cezji Oslo msza św. pod przewod­nictwem bis­ku­pa Bern­ta Eids­vi­ga w koście­le św. Jana na Bred­tvet w…
Read more

Share

Zaproszenie dla czterolatków i ich rodziców

  Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy ma zasz­czyt zapro­sić wszyst­kich czte­ro­la­t­ków wraz z rod­zi­ca­mi na uroczystą sumę w nied­zielę, 1. grud­nia o godz.11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone egzemp­larze biblii, któ­re nas­tęp­nie podaruje­my dzieciom. Imię każdego zgłoszonego dziecka zosta­nie…
Read more

Share

Figury św. Jana i Maryi w naszym kościele

Kościół nasz ule­ga ciągłym zmi­anom i zaczy­na teraz nabi­erać bard­ziej kato­lickiego cha­rak­teru , międ­zy inn­y­mi dzięki ław­kom kościel­nym i kon­fe­sjo­nałowi . Figury św. Jana i Maryi w koście­le będą rów­nież dopeł­ni­e­niem tego cha­rak­teru. Pro­jekt figur będ­zie kosz­tował 50.000 NOK .…
Read more

Share

Nowa Rada Ekonomiczna

Powoła­na została Rada Eko­no­micz­na naszej para­fii, w jej skład wcho­d­zą: P. Nguy­en Thanh Phu, pro­bo­sz­cz P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kape­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, ksie­gow­ość i eko­nomia Alf Mar­tin Hans­sen, rad­ca praw­ny Col­let­te M. Fur­u­ly, sek­re­ta­rz para­fii oraz sek­re­ta­rz Rady Eko­no­micznej.…
Read more

Share

Utrzymanie czystości w kościele!

Ponad 1000 wier­nych uczest­niczy co tyd­zień we mszach świętych. Kościół jest naszym wspól­nym dob­rem i dlatego wszyscy pono­si­my odpowied­zial­ność za utrzy­ma­nie w nim należytej czystości. Z przy­krością zawia­da­mi­a­my, że ostat­nio podczas sprząta­nia zna­le­ziono gumę do żucia przykle­joną do ławek oraz…
Read more

Share

Ławki oraz konfesjonał w naszym kościele!

Wiel­kim wydarze­niem było utworze­nie para­fii p.w. św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy 9 maja tego roku. Począw­szy od tego dnia nasz kościół pręż­nie się rozwija. Najlepszym tego zna­kiem są nowe meble, krzesła, fotele, ławki oraz kon­fe­sjo­nał!!! Ser­de­cz­nie dziękuje­my wszyst­kim, którzy przysz­li…
Read more

Share