Figury św. Jana i Maryi w naszym kościele

Kościół nasz ule­ga ciągłym zmi­anom i zaczy­na teraz nabi­erać bard­ziej kato­lickiego cha­rak­teru , międ­zy inn­y­mi dzięki ław­kom kościel­nym i kon­fe­sjo­nałowi . Figury św. Jana i Maryi w koście­le będą rów­nież dopeł­ni­e­niem tego cha­rak­teru. Pro­jekt figur będ­zie kosz­tował 50.000 NOK .…
Read more

Share

Nowa Rada Ekonomiczna

Powoła­na została Rada Eko­no­micz­na naszej para­fii, w jej skład wcho­d­zą: P. Nguy­en Thanh Phu, pro­bo­sz­cz P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kape­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, ksie­gow­ość i eko­nomia Alf Mar­tin Hans­sen, rad­ca praw­ny Col­let­te M. Fur­u­ly, sek­re­ta­rz para­fii oraz sek­re­ta­rz Rady Eko­no­micznej.…
Read more

Share

Utrzymanie czystości w kościele!

Ponad 1000 wier­nych uczest­niczy co tyd­zień we mszach świętych. Kościół jest naszym wspól­nym dob­rem i dlatego wszyscy pono­si­my odpowied­zial­ność za utrzy­ma­nie w nim należytej czystości. Z przy­krością zawia­da­mi­a­my, że ostat­nio podczas sprząta­nia zna­le­ziono gumę do żucia przykle­joną do ławek oraz…
Read more

Share

Ławki oraz konfesjonał w naszym kościele!

Wiel­kim wydarze­niem było utworze­nie para­fii p.w. św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy 9 maja tego roku. Począw­szy od tego dnia nasz kościół pręż­nie się rozwija. Najlepszym tego zna­kiem są nowe meble, krzesła, fotele, ławki oraz kon­fe­sjo­nał!!! Ser­de­cz­nie dziękuje­my wszyst­kim, którzy przysz­li…
Read more

Share

Wkrótce będzie organista w naszej parafii!

Nasz chórek jest nadal w począt­kow­ej fazie rozwo­ju bo bra­kuje nam organi­sty. Mamy wielu kan­dy­datów na to stan­owisko, ale dob­ry wybór wymaga czasu i zas­tan­o­wie­nia. Myś­li­my jednak, że w list­o­pad­zie będ­zie­my mie­li już stałego orga­nistę, który rów­nież prowad­zić będ­zie ponied­ziałkowe…
Read more

Share

Ofiary

Para­fia św. Jana została obdarzo­na ogrom­ną pomocą i wspar­ciem od momen­tu ustan­o­wie­nia naszej now­ej wspólno­ty.  Chce­my szczegól­nie podziękować para­fii św. Hal­var­da za ogrom­ną hoj­ność w posta­ci  1.000.000 koron jakie otrzy­ma­liś­my razem z taber­n­akulum , któ­re jest obec­nie mon­towane w naszym…
Read more

Share

Katecheza dla dorosłych

W para­fii św. Jana roz­począł się rocz­ny kurs katechezy dla dzieci i mło­d­zieży. Na pier­w­szym spot­ka­niu w dniu 14 wrześ­nia nasze dzieci i mło­d­zież sta­wili się bard­zo licz­nie. Do nau­ki katechezy podcho­d­zi­my bard­zo poważ­nie i sta­wia­my sobie za cel aby…
Read more

Share