Wkrótce będzie organista w naszej parafii!

Nasz chórek jest nadal w począt­kow­ej fazie rozwo­ju bo bra­kuje nam organi­sty. Mamy wielu kan­dy­datów na to stan­owisko, ale dob­ry wybór wymaga czasu i zas­tan­o­wie­nia. Myś­li­my jednak, że w list­o­pad­zie będ­zie­my mie­li już stałego orga­nistę, który rów­nież prowad­zić będ­zie ponied­ziałkowe…
Read more

Share

Ofiary

Para­fia św. Jana została obdarzo­na ogrom­ną pomocą i wspar­ciem od momen­tu ustan­o­wie­nia naszej now­ej wspólno­ty.  Chce­my szczegól­nie podziękować para­fii św. Hal­var­da za ogrom­ną hoj­ność w posta­ci  1.000.000 koron jakie otrzy­ma­liś­my razem z taber­n­akulum , któ­re jest obec­nie mon­towane w naszym…
Read more

Share

Katecheza dla dorosłych

W para­fii św. Jana roz­począł się rocz­ny kurs katechezy dla dzieci i mło­d­zieży. Na pier­w­szym spot­ka­niu w dniu 14 wrześ­nia nasze dzieci i mło­d­zież sta­wili się bard­zo licz­nie. Do nau­ki katechezy podcho­d­zi­my bard­zo poważ­nie i sta­wia­my sobie za cel aby…
Read more

Share

Parkowanie w czasie nabożeństw

Dało się zau­ważyć, że jest pro­blem z zapar­kowaniem samocho­du na czas mszy świętej. Należy pamiętać, że par­kowanie jest moż­liwe wokół kościoła oraz, że może­my rów­nież korzys­tać z par­kin­gu należącego do szkoły jak rów­nież par­kin­gu przy cen­trum logope­dycz­nym Stat Ped.

Share

Aktualności dotyczące ławek kościelnych

Zapew­ne wszyscy zau­waży­li , że nasza wspól­nota otrzy­mała już pier­w­szą dostawę ławek kościel­nych , któ­re zamówiliś­my. Dostar­czono 27 ławek z klęcz­ni­ka­mi oraz krzesła do prez­bi­te­ri­um z nie­bie­skim obi­ciem – całość to wysokiej jakości ręko­d­zieło. Zbiór­kę na ten cel zaczę­liś­my na…
Read more

Share

Zakup ornatów oraz przedmiotów liturgicznych dla parafii

Z radością infor­muje­my, że zebra­liś­my więcej niż 50.000 kr. na zakup 8 ornatów. Prag­nie­my podziękować wszyst­kim ofiaro­dawcom za wyjąt­kową szczo­drość  i wszel­kie złożone ofia­ry. Jest to nasz pier­w­szy tak wspa­nia­le zrea­li­zowany wspól­ny pro­jekt! Dziękuje­my za  szero­ki i pozy­ty­w­ny odzew. Dziękuje­my wszyst­kim, nikogo nie wyróż­nia­jąc, ale i…
Read more

Share