Parkowanie w czasie nabożeństw

Dało się zau­ważyć, że jest pro­blem z zapar­kowaniem samocho­du na czas mszy świętej. Należy pamiętać, że par­kowanie jest moż­liwe wokół kościoła oraz, że może­my rów­nież korzys­tać z par­kin­gu należącego do szkoły jak rów­nież par­kin­gu przy cen­trum logope­dycz­nym Stat Ped.

Share

Aktualności dotyczące ławek kościelnych

Zapew­ne wszyscy zau­waży­li , że nasza wspól­nota otrzy­mała już pier­w­szą dostawę ławek kościel­nych , któ­re zamówiliś­my. Dostar­czono 27 ławek z klęcz­ni­ka­mi oraz krzesła do prez­bi­te­ri­um z nie­bie­skim obi­ciem – całość to wysokiej jakości ręko­d­zieło. Zbiór­kę na ten cel zaczę­liś­my na…
Read more

Share

Zakup ornatów oraz przedmiotów liturgicznych dla parafii

Z radością infor­muje­my, że zebra­liś­my więcej niż 50.000 kr. na zakup 8 ornatów. Prag­nie­my podziękować wszyst­kim ofiaro­dawcom za wyjąt­kową szczo­drość  i wszel­kie złożone ofia­ry. Jest to nasz pier­w­szy tak wspa­nia­le zrea­li­zowany wspól­ny pro­jekt! Dziękuje­my za  szero­ki i pozy­ty­w­ny odzew. Dziękuje­my wszyst­kim, nikogo nie wyróż­nia­jąc, ale i…
Read more

Share