Ogłoszenia z 22 lipca 2018 r.

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia uka­zuje nam wiel­ką litość Jezusa, który pochyla się nad potrze­ba­mi lud­zi. Chciej­my i my uczest­niczyć w tej misji Jezusa będąc wraż­liwymi na inn­ych lud­zi. 2. W przyszłym tygod­niu: • w ponied­ziałek – św. Brygidy, patron­ki Euro­py •…
Read more

Share

Ogłoszenia z 8 lipca 2018 r.

1. Litur­gia Słowa dzi­siej­szej nied­zie­li mówi o misji pro­rockiej. Dlatego módlmy się dziś za współczesnych proroków, prosząc dla nich o moc i siłę w głosze­niu Bożego słowa. 2. W przyszłym tygod­niu: • we śro­dę – św. Bene­dy­ka, patro­na Euro­py •…
Read more

Share

Ogłoszenia z 24 czerwca 2018 r.

1. Dziś Uroczystość Naro­d­ze­nia św. Jana Chrz­ci­cie­la, ostat­niego proro­ka ST, który przygo­tował lud­zi na przy­jście Jezusa. Po Mszy świętej zmiana tajem­nic różańcow­ych. 2. W przyszłym tygod­niu: • w czwar­tek – św. Irene­usza • w pią­tek – Uroczystość świętych Apost­ołów Piotra…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 czerwca 2018 r.

1. Dziś 11 nied­zie­la zwykła, która w ewan­ge­licznej przy­powieści o ziarn­ku gor­czy­cy przy­po­mina nam, że rozwój kró­lestwa Bożego może doko­nać się dzięki rzeczom małym czy­nio­nym z miłości do Boga. Wzo­rem takiej postawy jest św. Tere­sa od Dzieciąt­ka Jezus, która w…
Read more

Share