Ogłoszenia z 24 września 2017 r.

1. Dziękuje­my za ofia­ry, któ­re z racji przeży­wanej dziś “Nied­zie­li Caritasu” prze­ka­zuje­my na Cari­tas. Przy wyjściu do ode­bra­nia “Infor­ma­tor Kato­licki”. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – bł. Wła­dysła­wa z Giel­niowa w śro­dę – św. Win­centego a Pau­lo w czwar­tek…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 września 2017 r.

1. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – św. Sta­nisła­wa Kost­ki, patro­na mło­d­zieży w śro­dę – świętych męczen­ników Andrze­ja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang…
Read more

Share

Ogłoszenia z 10 września 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Jana Chryzosto­ma w czwar­tek – święto Podwyższe­nia Krzyża świę­tego w pią­tek – wspom­ni­e­nie NMP Bolesnej w sobotę – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Korne­li­usza i Cyp­ria­na w przyszłą nied­zielę – Msza św. w…
Read more

Share

Rok Miłosierdzia

  Ojciec Święty Fran­ciszek ogło­sił Rok Miło­sierd­zia, który roz­pocz­nie się 8 grud­nia 2015 roku, w dzień Uroczystości Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP i potrwa do 20 list­o­pa­da 2016 roku, do Uroczystości Chry­stu­sa Kró­la. Rok Miło­sierd­zia zap­rasza nas do sta­wa­nia się co raz lepszy­mi według…
Read more

Share