Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w…
Read more

Share

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego Now­ennę tę kazał Pan Jezus sio­strze Faus­ty­nie zapi­sać w sierp­niu 1937 roku, poleca­jąc odpra­wia­nie jej przed Świętem Miło­sierd­zia, począw­szy od Wiel­kiego Piąt­ku. Prag­nę, abyś przez te dziewięć dni sprowad­zała dusze do zdro­ju mojego miło­sierd­zia, by zaczerp­nęły…
Read more

Share

Triduum Paschalne w j. polskim

Tri­du­um Paschal­ne w j. pol­skim: Wiel­ki Czwar­tek, 29 mar­ca: Msza św. 13:00 Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00 Wiel­ki Pią­tek, 30 mar­ca: Dro­ga Krzyżowa 12:30, Litur­gia Męki Pań­skiej 13:00.   Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00 Wigi­lia Zmartwychw­sta­nia…
Read more

Share

Ogłoszenia z 18 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – uroczystość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa” w przyszłą nied­zielę (Nied­zie­la Pal­mo­wa) – Msza św. w j. pol­skim z…
Read more

Share