Ogłoszenia z 13 maja 2018 r. (7 Niedziela Wielkanocna)

1. Dziś wspo­minamy pier­w­sze obja­wie­nia MB w Fati­mie. Przesła­nie Maryi z Fati­my jest wciąż aktual­ne. Dlatego skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” kolej­nym oso­bom, któ­re w naszej wspól­nocie odpowia­da­ją na wezwa­nie MB Fatim­skiej, zapisu­jąc się na przy­jęcie Jej figury do swoich mie­sz­kań.…
Read more

Share

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w…
Read more

Share