Program rekolekcji wielkopostnych

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką:  Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek – 20.02.2018…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – z racji „Środy Popiel­cow­ej”, roz­poczy­na­jącej czas Wiel­kiego Postu, na znak pokuty i nawróce­nia przyj­muje­my pop­iół na nasze głowy. W tym dniu w naszej para­fii Msze świę­te o godz. 16.30 w j. pol­skim,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 4 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Aga­ty we wtorek – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Pawła Miki i Towarzyszy w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi w sobotę –…
Read more

Share

Ogłoszenia z 28 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – o godz. 18.00 nie będ­zie Mszy świętej, lecz Litur­gia Słowa z Kom­u­nią Świętą, gdyż o tej samej god­zi­nie kapła­ni będą sprawowali Msze św. w kate­drze wraz z now­ym nun­c­juszem • w śro­dę…
Read more

Share

Ogłoszenia z 21 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Fran­cisz­ka Sale­zego w czwar­tek – święto Nawróce­nia św. Pawła w pią­tek – wspom­ni­e­nie świętych bis­kupów: Tymo­teusza i Tytu­sa. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny…
Read more

Share

Ogłoszenia z 14 stycznia 2018 r.

1. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy wczoraj wzię­li udział we wspól­nym kolę­dowaniu. Szczegól­ne podziękowania skła­dam oso­bom, któ­re przygo­towały to spot­ka­nie. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Antoniego, opa­ta • w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Józe­fa Sebas­tia­na Pel­cza­ra.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 7 stycznia 2018 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Chrz­tu Pań­skiego kończy­my w liturgii okres Bożego Naro­d­ze­nia. Jednak zgod­nie z naszą tra­dy­cją śpiew­a­my kolę­dy i mamy wyst­rój świą­tecz­ny do Ofiarowania Pań­skiego (2 lutego). Trwa­jąc w tym kli­macie zap­rasza­my 13 sty­cz­nia 2018 r. (w naj­b­liższą sobotę) na…
Read more

Share

Ogłoszenia z 31 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Świętej Rod­zi­ny kończy­my kolej­ny rok kalen­darzowy. Dzięku­jąc Bogu za wszel­kie dob­ro minionego roku, proś­my o bło­gosła­wieństwo na Nowy Rok 2018. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – Uroczystość Mat­ki Bożej Rod­zi­ciel­ki (Nowy Rok). Msze świę­te w…
Read more

Share

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Naro­d­ze­nia chciałem złożyć ser­de­cz­ne życze­nia wszyst­kim Pola­k­om,              którzy gro­mad­zą się przy naszej para­fii. Niech Dzieciąt­ko Jezus  Wam bło­gosła­wi, umac­nia                w cod­zi­en­nym życiu i daje Wam poczu­cie, że nie jes­teście sami. Z darem mod­litwy: ks. Piotr…
Read more

Share

Ogłoszenia z 24 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­sza nied­zie­la roz­poczy­na Wigi­lię Uroczystości Bożego Naro­d­ze­nia. Przy­po­minamy, że Pas­ter­ka w j. pol­skim jest o godz. 21.00, a w j. nor­weskim o godz. 23.00. Zachę­ca­my, aby w tym wyjąt­kow­ym dniu zasia­da­jąc do wigi­lijnego stołu zachować pol­ski zwyczaj wspól­nej mod­litwy,…
Read more

Share