Zakończenie projektu Droga Krzyżowa

Z ogrom­ną radością infor­muje­my, że zbiór­ka pie­nięd­zy na powyższy pro­jekt w kwocie 140.000 NOK została zakończo­na. Ponow­nie prag­nie­my z ser­ca podziękować wszyst­kim dar­czyńcom za ofia­ry, wspar­cie i mod­litwę. Pomi­mo tych wiel­kich osiąg­nięć przed nami dłu­ga dro­ga, aby w peł­ni wypo­sażyć…
Read more

Share

Droga Krzyżowa

Tiếng Việt Dro­d­zy Para­fi­anie! Wyst­rój naszego kościoła stale się zmie­nia i ubo­gaca. W naj­b­liższym cza­sie zostaną zamon­towane sta­cje Dro­gi Krzyżow­ej wraz z odpowied­nim oświet­le­niem. Sta­cje Dro­gi są gobe­li­nami. 14 obrazów sta­cji wyko­nała dla nas Ing­unn Ceci­lie Lyng, która przystąpiła do…
Read more

Share

Zaproszenie na mszę świętą roratnią

  Adwent jest świętym okresem ocze­ki­wa­nia na ponow­ne naro­d­ze­nie Chry­stu­sa w naszych ser­cach. Jest to też cztero­ty­god­niowy okres reko­lekcji dla wszyst­kich nas wierzących, czas przecho­d­ze­nia z ciem­ności ku świa­tłu. We czwar­tek, 12. grud­nia o godz. 18:00  zap­raszam szczegól­nie gorąco wszyst­kie…
Read more

Share

Wspólnota w pieśni

  W wigi­lie święta Chry­stu­sa Kró­la, sobotę, 23. list­o­pa­da odbył się w naszym koście­le międ­zy­wyz­na­niowy wieczór pieś­ni sła­wiących wiel­kość Chry­stu­sa. Uczest­ni­ka­mi wieczoru byli przedsta­wicie­le Kościoła Zie­loświąt­kowego oraz świeck­ich przedsta­wicie­li Kościoła Nor­we­skiego. Śpiew­aliś­my wspól­nie pieś­ni uwiel­bie­nia, poświęce­nie obec­nych wodą święconą było…
Read more

Share

MSZA REQUIEM

  Kościół św. Jana na Bred­tvet Pią­tek, 22. list­o­pa­da godz.18:00 z bis­kupem Bern­tem Eids­vi­gem W int­en­cji ofi­ar nie­dawnej kata­stro­fy na Fili­pi­nach zosta­nie odpra­wio­na w die­cezji Oslo msza św. pod przewod­nictwem bis­ku­pa Bern­ta Eids­vi­ga w koście­le św. Jana na Bred­tvet w…
Read more

Share

Zaproszenie dla czterolatków i ich rodziców

  Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy ma zasz­czyt zapro­sić wszyst­kich czte­ro­la­t­ków wraz z rod­zi­ca­mi na uroczystą sumę w nied­zielę, 1. grud­nia o godz.11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone egzemp­larze biblii, któ­re nas­tęp­nie podaruje­my dzieciom. Imię każdego zgłoszonego dziecka zosta­nie…
Read more

Share

Figury św. Jana i Maryi w naszym kościele

Kościół nasz ule­ga ciągłym zmi­anom i zaczy­na teraz nabi­erać bard­ziej kato­lickiego cha­rak­teru , międ­zy inn­y­mi dzięki ław­kom kościel­nym i kon­fe­sjo­nałowi . Figury św. Jana i Maryi w koście­le będą rów­nież dopeł­ni­e­niem tego cha­rak­teru. Pro­jekt figur będ­zie kosz­tował 50.000 NOK .…
Read more

Share