Rok Miłosierdzia

  Ojciec Święty Fran­ciszek ogło­sił Rok Miło­sierd­zia, który roz­pocz­nie się 8 grud­nia 2015 roku, w dzień Uroczystości Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP i potrwa do 20 list­o­pa­da 2016 roku, do Uroczystości Chry­stu­sa Kró­la. Rok Miło­sierd­zia zap­rasza nas do sta­wa­nia się co raz lepszy­mi według…
Read more

Share

Polsk første hellige kommunion

Førs­te hel­li­ge kom­mu­nion 02. mai 2015 Menig­he­ten gra­tu­le­rer: Ambroży Leon Cebu­la Oli­vi­er Jas­kul­ski Filip Kaczyńs­ka Tina Lewan­dow­ska Zofia Lewicki Krys­ti­an Nie­rad­ko Julia Nowakow­ski Mate­usz Posłusz­ny Patryk Skwa­ra Niko­la Maria Walend­zik Alan War­choł Kac­per Wesołow­ski Patryk Wiel­gosz Kac­per Wierz­bicka Nicola Zie­liń­ski…
Read more

Share

Katecheza w języku polskim

Zaczy­na­my rów­nież katechezę w języku pol­skim. Nau­ka odby­wać się będ­zie przew­aż­nie w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca w god­zi­nach od 10:00 do 14:00. Ojciec Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC udzie­la wszel­kich niez­będ­nych infor­macji. Pier­w­sze spot­ka­nie odbęd­zie się w sobotę 27 wrześ­nia. Zap­rasza­my na…
Read more

Share