Ogłoszenia z 10 września 2017 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Jana Chryzosto­ma w czwar­tek – święto Podwyższe­nia Krzyża świę­tego w pią­tek – wspom­ni­e­nie NMP Bolesnej w sobotę – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Korne­li­usza i Cyp­ria­na w przyszłą nied­zielę – Msza św. w…
Read more

Share

Rok Miłosierdzia

  Ojciec Święty Fran­ciszek ogło­sił Rok Miło­sierd­zia, który roz­pocz­nie się 8 grud­nia 2015 roku, w dzień Uroczystości Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP i potrwa do 20 list­o­pa­da 2016 roku, do Uroczystości Chry­stu­sa Kró­la. Rok Miło­sierd­zia zap­rasza nas do sta­wa­nia się co raz lepszy­mi według…
Read more

Share

Polsk første hellige kommunion

Førs­te hel­li­ge kom­mu­nion 02. mai 2015 Menig­he­ten gra­tu­le­rer: Ambroży Leon Cebu­la Oli­vi­er Jas­kul­ski Filip Kaczyńs­ka Tina Lewan­dow­ska Zofia Lewicki Krys­ti­an Nie­rad­ko Julia Nowakow­ski Mate­usz Posłusz­ny Patryk Skwa­ra Niko­la Maria Walend­zik Alan War­choł Kac­per Wesołow­ski Patryk Wiel­gosz Kac­per Wierz­bicka Nicola Zie­liń­ski…
Read more

Share