Katecheza w języku polskim

Zaczy­na­my rów­nież katechezę w języku pol­skim. Nau­ka odby­wać się będ­zie przew­aż­nie w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca w god­zi­nach od 10:00 do 14:00. Ojciec Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC udzie­la wszel­kich niez­będ­nych infor­macji. Pier­w­sze spot­ka­nie odbęd­zie się w sobotę 27 wrześ­nia. Zap­rasza­my na…
Read more

Share

Solidarni wobec przemocy i prześladowań w Iraku

  Apel z 13. sierp­nia 2014 Kościół Kato­licki oraz Cari­tas soli­da­ryzu­ją się ze wszyst­ki­mi ofiara­mi ata­ków i prześla­dowań doko­ny­wa­ny­mi przez ter­rorystów z Państwa Islam­skiego (IS) w Ira­ku. Chrześci­ja­nie, yazi­di­er i wyz­nawcy inn­ych religii narażeni są na poważ­ne nie­bez­pieczeństwo i potrze­bu­ją…
Read more

Share

Wybory do Rady Parafialnej 2014

We wszyst­kich para­fiach die­cezji Oslo trwa­ją przygo­towania do wyboru now­ych rad para­fia­l­nych. Ter­min powoła­nia rad upły­wa 1.lipca 2014. Dla naszej, 15. mar­ca 2013 roku powstałej para­fii powoła­nie Rady jest kolej­nym waż­nym etapem rozwo­ju. Pro­si­my bard­zo para­fi­an o gorące wspar­cie mod­li­tew­ne…
Read more

Share

Zakończenie projektu Droga Krzyżowa

Z ogrom­ną radością infor­muje­my, że zbiór­ka pie­nięd­zy na powyższy pro­jekt w kwocie 140.000 NOK została zakończo­na. Ponow­nie prag­nie­my z ser­ca podziękować wszyst­kim dar­czyńcom za ofia­ry, wspar­cie i mod­litwę. Pomi­mo tych wiel­kich osiąg­nięć przed nami dłu­ga dro­ga, aby w peł­ni wypo­sażyć…
Read more

Share

Droga Krzyżowa

Tiếng Việt Dro­d­zy Para­fi­anie! Wyst­rój naszego kościoła stale się zmie­nia i ubo­gaca. W naj­b­liższym cza­sie zostaną zamon­towane sta­cje Dro­gi Krzyżow­ej wraz z odpowied­nim oświet­le­niem. Sta­cje Dro­gi są gobe­li­nami. 14 obrazów sta­cji wyko­nała dla nas Ing­unn Ceci­lie Lyng, która przystąpiła do…
Read more

Share

Zaproszenie na mszę świętą roratnią

  Adwent jest świętym okresem ocze­ki­wa­nia na ponow­ne naro­d­ze­nie Chry­stu­sa w naszych ser­cach. Jest to też cztero­ty­god­niowy okres reko­lekcji dla wszyst­kich nas wierzących, czas przecho­d­ze­nia z ciem­ności ku świa­tłu. We czwar­tek, 12. grud­nia o godz. 18:00  zap­raszam szczegól­nie gorąco wszyst­kie…
Read more

Share