Info for barn & ungdom

Her er inn­legg om akti­vi­te­ter som er for barn, ung­dom og fami­lie i menig­he­ten.

Rekrutering for st. JO styret

ÅRSMØTE: Tirs­dag 22. August 2017 klok­ka 18:00 Det blir gøy gøy gøy!   ARBEIDSOPPGAVENE TIL STYRET: Plan­leg­ge ung­doms­kvel­der Gjen­nom­føre ung­doms­kvel­de­ne Møte opp til NUKs lands­møte (leder og nest­le­der) Arran­ge­re kirke­kaf­fe Tett sam­ar­beid med bar­ne– og ung­doms­ar­bei­der, res­ten av sty­ret og…
Read more

Share

Fetetirsdag hos st. JO!

Det er helt klart plan­lagt at ung­doms­la­get har ung­doms­kvel­der fast på tirs­da­ger, bare for­di vi kan fei­re FETETIRSDAG! 28. febru­ar møt­te cir­ka 30 ung­dom­mer for ung­doms­kvel­den etter vin­ter­fe­rien. Etter mes­sen ble ung­dom­me­ne ser­vert 6 piz­za­er, fle­re bol­ler med cris­py M&M,…
Read more

Share

Påmeldingsskjema til konfirmasjonsovernattingen 18.–19. februar

St. Johan­nes arran­ge­rer en kon­fir­ma­sjons­over­nat­ting som er obli­ga­to­risk for alle fer­mings­kan­di­da­ter. Ypper­lig for deg som har gått glipp av noen under­vis­nin­ger! Fyll skje­ma­et under og hold av dato­ene 18.–19. febru­ar. Det blir både til­be­del­se, sosi­al akti­vi­te­ter, musikk og god mat!…
Read more

Share

Loddsalg og auksjon

St. Johan­nes ung­doms­lag arran­ge­rer lodd­salg og auk­sjon hvor inn­tek­ten går til årets advents­ak­sjon: Inklu­de­ren­de utdan­ning i Viet­nam. Les mer om soli­da­ri­tets­ak­sjo­nen på Advents­ak­sjo­nen NUK Følg med på Face­bo­ok, enten gjen­nom ung­doms­la­get eller advents­ak­sjo­nen Ung­doms­la­get Advents­ak­sjo­nens fb side Husk å ta…
Read more

Share