Info for barn & ungdom

Her er inn­legg om akti­vi­te­ter som er for barn, ung­dom og fami­lie i menig­he­ten.

Overnatting i St.Johannes

Kjæ­re 8.klassinger i St.Johannes, St. Jo ung­doms­lag invi­te­rer alle ung­dom­mer og kon­fir­man­ter til en spen­nen­de over­nat­ting fra 15.–16. novem­ber. Over­nat­tin­gen star­ter rett etter kate­ke­sen kl. 14 og avslut­tes etter høy­mes­sen på søn­dag kl.12.00. Under hel­gen skal vi ha fokus på…
Read more

Share

Come join St. JO with your bros!

For­ri­ge tirs­dag had­de St.JO «Pater Pra­ter» på akti­vi­tets­pla­nen, og vi var rekord­man­ge del­ta­ke­re med hele 13 per­soner inklu­dert sty­ret! Tema­et var alle­hel­gens­af­ten og alle­sje­lers­dag, hvor vi fikk blant annet lære om selve minne­fes­ten og hvor­for zom­bier er skum­le. Det ble ser­vert…
Read more

Share