Info for barn & ungdom

Her er inn­legg om akti­vi­te­ter som er for barn, ung­dom og fami­lie i menig­he­ten.

Overnatting i St.Johannes

Kjæ­re 8.klassinger i St.Johannes, St. Jo ung­doms­lag invi­te­rer alle ung­dom­mer og kon­fir­man­ter til en spen­nen­de over­nat­ting fra 15.–16. novem­ber. Over­nat­tin­gen star­ter rett etter kate­ke­sen kl. 14 og avslut­tes etter høy­mes­sen på søn­dag kl.12.00. Under hel­gen skal vi ha fokus på…
Read more

Share