Chương trình Thánh Lễ Việt Nam 2014

Chương trình Thánh Lễ Việt Nam
tại nhà thờ
Thánh Gio­an, Tông Đồ và Thánh Sử

Thánh Lễ bằng tiếng Việt Nam sẽ được củ hành vào mỗi Chúa Nhật thú Tư trong tháng, lúc 13 giờ 00.

26.01.2014:                  Chúa Nhật, thú 3 Thường Niên – năm A
23.02.2014:                  Chúa Nhật, thứ 7 Thường Niên – năm A
23.03.2014:                  Chúa Nhật, thứ 3 Mùa Chay
27.04.2014:                  Chúa Nhật, thứ 2 Phục Sinh
24.05.2014:                  Kiệu Đức Mẹ, Thánh Lễ vào lúc 13:00
25.05.2014:                  Chúa Nhật, thứ 6 Phục Sinh
22.06.2014:                  Chúa Nhật, Mình và Máu Thánh Chúa
27.07.2014:                  Chúa Nhật, 17 Thường Niên
24.08.2014:                  Chúa Nhật 21 Thường Niên

Lm. Đa-Minh Nguyễn Thanh Phú
Chánh xứ

Share