Man­ge har kan­skje hørt at reli­kvie­ne av den hel­li­ge kirke­læ­rer har reist rundt i hele ver­den de sis­te tyve åre­ne. I Eng­land var det for eksem­pel en kvart mil­lion men­nes­ker som kom for å ære reli­kvie­ne hen­nes. Totalt har reli­kvie­ne vært i 60 for­skjel­li­ge land, men det­te blir førs­te gang reli­kvie­ne kom­mer til hele Nord-Euro­pa, og også til Nor­ge. Det er også førs­te gang lil­le Thé­rè­ses reli­kvi­er rei­ser sam­men med hen­nes hel­li­ge for­eld­re som pave Frans hel­lig­kå­ret i 2016. Vi gle­der oss til det­te besø­ket og synes det er en stor ære for oss alle. Både for kato­lik­ker og alle and­re som øns­ker å bli bed­re kjent med dis­se tre moder­ne hel­ge­ner er det­te en god anled­ning til å få inspi­ra­sjon og hjelp i det krist­ne liv.

Rei­sen i Nor­ge er plan­lagt til okto­ber 2018 og vil begyn­ner i Oslo Katols­ke Bispe­døm­me, før den går så vide­re til Trond­heim og Tromsø Stift. Reli­kvie­ne kom­mer fra Vads­te­na 6. okto­ber. Etter en over­nat­ting på Jess­heim blir det høy­mes­se og vigi­lie i St. Johan­nes(Oslo) søn­dag 7. okt, Stav­an­ger man­dag 8. okt, Ber­gen tirs­dag 9. og ons­dag 10. okt, Høne­foss tors­dag 11. okt og Trond­heim 12.–14. okt. Fra 19.–23. okt går turen mel­lom Nar­vikHar­stadTromsøHam­mer­fest og Nord­kapp. Vi kom­mer til­ba­ke med fle­re detal­jer om reise­pla­nen.

På lil­le Thé­rè­ses fød­sels­dag 2. janu­ar star­tet en for­be­re­den­de nove­ne for besø­ket og vår hel­lig­gjø­rel­se. Hver måned frem til sep­tem­ber for­be­re­der karme­litt­non­ne­ne i Glums­löv og Tromsø en bønn og betrak­tin­ger om Thé­rè­ses, Louis’ og Zelies liv. Vi invi­te­rer alle til å del­ta i den­ne vik­ti­ge for­be­re­del­sen og opp­ford­rer alle om å be om god fram­gang.