Droga Krzyżowa

norsk Tiếng Việt

Dro­d­zy Para­fi­anie! Wyst­rój naszego kościoła stale się zmie­nia i ubo­gaca. W naj­b­liższym cza­sie zostaną zamon­towane sta­cje Dro­gi Krzyżow­ej wraz z odpowied­nim oświet­le­niem. Sta­cje Dro­gi są gobe­li­nami. 14 obrazów sta­cji wyko­nała dla nas Ing­unn Ceci­lie Lyng, która przystąpiła do tego dzieła póź­nym latem ubiegłego roku. Ing­unn jest znaną artyst­ką pasjo­nu­jącą się tkactwem, wyko­nała m.in. Drogę Krzyżową do kościoła św. Fran­cisz­ka w Lar­vik.

Roz­poczy­na­my zatem zbiór­kę fun­du­szy na Drogę Krzyżową! Obram­o­wanie, mon­taż i oświet­le­nie jednego obra­zu wynie­sie 10.000 NOK . Prag­nę­li­byś­my zakończyć zbiór­kę przed roz­poczęciem Wiel­kiego Postu. Proszę więc nie zwle­ka­jcie ze wspar­ciem pro­jek­tu czy­niącego nasz kościół prze­pię­knym miej­scem mod­litwy.

2014-09-02

IMG_5615 IMG_5630 IMG_5620

Share