Dziecko ochrzczone przez biskupa?

Dziecko ochrz­czone przez bis­ku­pa?
(chrzest święty sprawowany przez bis­ku­pa)

W związ­ku z oficjal­nym roz­poczęciem uży­wa­nia w rzym­sko-kato­lickiej die­cezji Oslo now­ow­ydanej księ­gi: “Obrzę­dy chrz­tu dzieci oraz tłu­macze­nia Pis­ma Świę­tego Bibel 2011” jes­teś­my zaproszeni na chrzest święty sprawowany przez Księd­za Bis­ku­pa w para­fii kate­dral­nej St. Olav kir­ke w Oslo, w sobotę 2 grud­nia 2017 o god­zi­nie 16.00.

Z tej okazji mają zostać ochrz­czone dzieci z róż­nych para­fii w Oslo albo oko­li­cy. Może zostać ochrz­czo­nych od 5 do 10 dzieci. Chrzest z uroczystą oprawą czy­tań, muzy­ki i cere­mo­nii będ­zie sprawował Ksiądz Bis­kup Bernt Eids­vig, Kano­nik Regu­lar­ny.

Chęć ochrz­cze­nia swojego dziecka w cza­sie tej uroczystości, zgłasza się do swojej lokal­nej para­fii. Tam też odbęd­zie się przygo­towanie do chrz­tu i wypeł­ni­e­nie doku­men­tów. Para­fie, któ­re otrzy­ma­ją takie zgłosze­nia mają od razu skon­tak­tować się z para­fią St Olav menig­het, aby zare­je­strować dziecko i jego rod­zinę na tę uroczystość.

Litur­gia chrz­tu dzieci, którą w ten sposób roz­pocz­nie się uży­wać w die­cezji jest owocem dłu­go­trwałej pracy litur­gicznej w Koście­le kato­lickim w Nor­we­gii.

Pis­mo Świę­te Bibel 2011” jest, wyda­nym parę lat temu, nor­weskim przekła­dem Biblii dokona­nym przez tłu­maczy z “Bibel­sel­ska­pet”, który, po dokład­nym rozważe­niu, został przez Kościół kato­licki w Nor­we­gii uzna­ny za najle­piej nada­jący się do uży­wa­nia w liturgii w przyszłości.

Share