Ekstraundervisning for 2018 kullet

Eks­tra­un­der­vis­ning er for ele­ve­ne i kate­ke­sen som har…

  • Ikke del­tatt i kate­ke­sen i fjor og/eller
  • Over­ste­get fra­værs­gren­sa

Dere vet selv hvem det gjel­der, og det har i til­legg blitt sendt ut påmin­nel­se om det på e.post. Her er over­sik­ten for eks­tra­un­der­vis­nin­ge­ne for 3.klasse (kom­mu­ni­kan­ter) og 9.klasse (fer­mings­kan­di­da­ter) for vår­en 2018:

Kommunikanter — ekstraundervisninger

Søndager klokka 10:00 — 11:00

  • 8.april

  • 22.april

  • 29.april

Fermingsgruppa — ekstraundervisninger

Klokka 18:00–19:30

  • Fredag 4.mai

  • Mandag 14.mai

  • Tirsdag 15.mai

 

Eks­tra­un­der­vis­nin­ge­ne er for å ta igjen mis­tet pen­sum. Det er eks­tra vik­tig at dere møter opp til dis­se time­ne, som er avgjø­ren­de om du mot­tar det hel­li­ge sakra­men­tet. Vi min­ner om at for­be­re­del­se­ne til mot­ta­kel­sen av sakra­men­te­ne er nå blitt 2 år.

Vi ber dere om å note­re ned dis­se dato­ene.

Takk for sam­ar­bei­det. Vel møtt og lyk­ke til!

Share