En oppdatering om katekesen

Norsk kate­ke­se:

Kate­kese­un­der­vis­nin­gen er et til­bud til alle barn og ung­dom­mer i menig­he­ten. Det er per i dag 168 barn og ung­dom­mer, for­delt på 2.–9. klas­se (noen få fra 10. klas­se i Fer­mings­un­der­vis­nin­gen.) som del­tar i kate­ke­sen på norsk. 2–8 klas­se har under­vis­ning en gang x fire timer i måne­den, inklu­dert mat­pau­se og mes­se. 9 klas­se (fer­mings­klas­sen) har under­vis­ning to gan­ger i måne­den som er for­delt på en lør­dag og en uke­dag. Det er 14 kate­ke­ter for­delt på klasse­trin­ne­ne. Inklu­dert P. Haa­var som har fer­mings­klas­sen på lør­da­ger.

Polsk kate­ke­se:

Det er 89 barn og ung­dom­mer fra 1 – 9/10 klas­se som del­tar i under­vis­ning på polsk. De har kate­ke­se en gang x fire timer i måne­den, inklu­dert mat­pau­se og mes­se. Det er 12 kate­ke­ter for­delt på klasse­trin­ne­ne.

Tamilsk kate­ke­se:

Det er 65 barn og ung­dom­mer fra 1. – 10 klas­se som del­tar i den tamils­ke kate­ke­sen. De har under­vis­ning to gan­ger x en time i måne­den. Det er 9 kate­ke­ter for­delt på klasse­trin­ne­ne.

Førs­te Hel­li­ge kom­mu­nion:

Kris­ti Him­mel­farts dag 5. mai 2016: Den­ne dagen fei­res det 3 Førs­te Hel­li­ge kom­mu­nions mes­ser: Mes­se på norsk kl. 11.00, mes­se på polsk kl 13.00 og mes­se på tamilsk kl. 15.00.

Fra den nors­ke kate­ke­sen vil det være 37 barn som mot­tar 1. kom­mu­nion i år.

Fra den pols­ke kate­ke­sen vil det være 17 barn som mot­tar 1. kom­mu­nion i år.

              Fra den tamils­ke kate­ke­sen vil det være 10 barn som mot­tar 1.kommunion i år. Noen av bar­na skal fei­re 1. kom­mu­nion i utlan­det.

Kon­fir­ma­sjon: 28. mai 2016: en fel­les fei­ring.

I fer­mings­mes­sen kl 13.00 med bis­kop Bernt Eids­vig Can. Reg. har vi hit­til 66 kan­di­da­ter som skal mot­ta fer­min­gens­sa­kra­ment. Det­te er ung­dom­mer fra alle nasjo­na­le grup­per i menig­he­ten.

Share