Endring av ansatte på kontoret

collette_renateVår menig­hets­sek­re­tær Col­let­te Mar­man­de Fur­u­ly skal rei­se til USA for å hjel­pe sine syke for­eld­re. Hun har fått perm­i­sjon til som­mer­en 2015. Col­let­te har vært her siden opp­start og hjul­pet til med å få hju­le­ne i gang her i admi­ni­stra­sjo­nen. Vi øns­ker hen­ne og fami­li­en lyk­ke til og vi gle­der oss til å ta hen­ne imot etter endt perm­i­sjon.

I hen­nes fra­vær skal Rena­te Marie G. Erik­sen være vika­ri­e­ren­de menig­hets­sek-retær. Hun har tid­li­ge­re job­bet på St. Sunni­va sko­le og er aktiv i menig­he­ten med bl.a. menig­hets­rå­det. Hen­nes førs­te dag blir man 29.sep.

Vi øns­ker hen­ne vel­kom­men.!

Share