Etablering av Caritasgruppe i menigheten

eng

Vi har gle­den å med­de­le menig­he­ten at en Cari­tas-grup­pe nå ercaritas
etab­lert. Leder­grup­pen består av:
Juwachim Regi­nold, leder, Cin­dy S.C Cho, med­lem, Joyce Ross Hem­ming­hytt,
med­lem, Ben­ja­min og Ofe­lia Nace­no,
med­lem­mer, Leo­nie Leo­nen Gelacio,
med­lem .
Grup­pen møtes jevn­lig slik at vi kan begyn­ne med det kari­ta­ti­ve arbei­det i
menig­he­ten. Det er ikke menin­gen at Cari­tas­grup­pen skal gjø­re alt arbei­det,
og det opp­ford­res der­for til at alle i menig­he­ten bidrar i den kari­ta­ti­ve virk­som­he­ten
til bes­te for menig­he­ten og Guds kir­ke. Det­te er også en stor del av de pas­to­ra­le
gjer­nin­ge­ne vi kan til­by. Grup­pen job­ber nå mot eldre­om­sor­gen i Gro­rud­da­len,
besøks­tje­nes­te til­bys, og menig­hets­lo­ka­let åpnes til for­mid­dags­lunsj. Det førs­te som
grup­pen har bestemt seg for å sik­te seg inn mot i nær­mes­te frem­tid er menig­he­tens
1-årig burs­dag, 1. mai. Vi kom­mer med fle­re opp­lys­nin­ger etter hvert som vi
kom­mer i gang. Vårt nes­te møte er ons­dag 1. april kl. 19:00 i St. Mat­teus sal. Vi skal
da se nær­me­re på hva vi kan bidra med, og hvor­dan arbei­det skal orga­ni­se­res. Kom
gjer­ne med ide­er og for­slag, vi er takk­nem­li­ge! Vi opp­ford­rer sterkt til at
fle­re blir med i Cari­tas­grup­pen. Møt opp til møte­ne, eller send inn ditt for­slag til:

Juwachim Regi­nold: jre@klp.no

St. Johan­nes Cari­tas­grup­pe

Share